تکذیب دستور وزیر بهداشت برای ممنوعیت اعالم نتیجهHIV مثبت

Iran Newspaper - - News -

وزارت بهداشــت انتشار خبر دستور وزیر مبنی بر عدم اعالم نتیجه مثبت آزمایش ایدز را جعلی خواند و آن را تکذیب کرد.

بهگــزارش وبــدا بتازگی نامــهای در شــبکههای اجتماعی بــا امضای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده و درمیان کاربران دستبهدســت میشــود که طی آن وزیر بهداشــت بــه مدیرکل امور آزمایشــگا­ههای کشــور، دســتور داده «با توجه به حــوادث رخ داده در لردگان و فرصــت طلبی گروههای معانــد و ضدانقالب از نارضایتــی مردم که منجر به آشــوب های گســترده در سطح شــهر و آسیب رســیدن به اماکن سیاسی و مذهبی آن شــهر شــد، مقرر گردید برای پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی در سایر شهرها تا اطالع ثانوی ازاعالم نتیجه مثبت آزمایش HIV به مراجعین در تمام آزمایشگاهه­ای کشور خودداری شود.»

وزارت بهداشت این نامه را جعلی خواند و محتوای آن را تکذیب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.