چرا تیم امید ایران، ناامیدترین تیم فوتبال جهان است

Iran Newspaper - - News - مهدی ملکی دبیر گروه ورزش

صحبتهای حمید استیلی، فرهاد مجیدی و اکبر محمدی در برنامه دوشنبه شب «فوتبال برتر» را دیدید و شنیدید؟ اگر نه، حتماً ســری به آرشــیو شــبکه 3 یا کانالهای خبری فعال در فضای مجازی بزنید، این بخش از برنامه را دانلود کنیــد و ببینید. تک تک جمالت این افراد همانند تکههای یــک پازل اســت کــه با کنــار هم قــرار دادن آنهــا، تصویری روشــن و واضــح از وضعیت تیــم ملی فوتبــال امید پیش رویمــان قــرار میدهد. در واقع بهتریــن و گویاترین تحلیل دربــاره تیــم ملی فوتبــال امیــد، از دل همین افشــاگریه­ا و کشــمکشهای طرفیــن بیــرون میآیــد. بدون روتــوش، سانســور و البته ابهام میتوان متوجه شــد کــه چرا تیم امید ایــران، ناامیدترین تیم فوتبــال در جهان اســت. بالیی که باند و باندبازی و رفیق بازی ســر این فوتبال و آیندهاش آورده و احتماالً خواهد آورد، تأسفآور است. ای کاش میشد به این سؤال پاسخ داد که واقعاً در این فدراســیون 5 ستاره چه خبر است؟! شمردن ستارههای فدراسیون ۵ ستاره سادهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد.

فرهاد مجیدی دستیار اسپانیایی میخواهد اما فدراسیون نمیپذیرد. در این شــرایط هر یک از اعضای کمیته فنی، فردی را پیشــنهاد میکنند. در واقع حتی اعضای کمیته فنی هم برای انتخاب یک دســتیار، اجماع نداشتهاند. براساس ادعای فرهاد مجیدی، محصص آقای معینی را به مجیدی پیشنهاد میدهد. اکبر محمدی، محصص را و ســاکت هم امامیفــر را. در این میان دخالتهای استیلی که خود داستانی عجیبتر است، گرچه همچنان سؤال بزرگ این است که فرهاد مجیدی با چه مکانیزم و براســاس چه فاکتورهایی برای سرمربیگری تیمی که قرار اســت به حســرتی چند دههای پایان دهد، انتخاب شد. مخالفان عملکرد مجیدی در فدراســیون، تأکید دارند او حتی بازیکنان را نمیشــناخت. یکــی میگویــد خود مجیدی از ما کمک خواســت و دیگــری ادعا میکند فرهاد هیچ مربــی ایرانیای را قبول ندارد. نتیجهگیری از صحبتهای اعضای کمیته فنــی این اســت کــه مجیدی چیــزی از مربیگــری نمیدانــد! خب چطــور به او اطمینان شد و وقتی این اعتماد شکل گرفت، چرا تا این اندازه در کار او دخالت شده است؟ در واقع بر اساس روایت مجیدی، حوزه اختیارات او بسیار محدود شده بود. استیلی که مدیر تیم بوده، تأکید کرده فرهاد خودش کمک خواست. آیــا معنــای کمک این اســت که تیــم را تمرین بدهیــد، در جلســه آنالیز اصول دفاعی را به بازیکنان بگویید و ناراحت شوید که چرا سرمربی ارنج تیم را برای بازی تدارکاتی با شما چک نکرده است؟

در فوتبال ایران مرسوم است که هنگام ناکامی کمیته ارزیابی و ریشهیابی تشــکیل شود. اگر امیدها المپیکی نشــدند، نیازی به تشکیل چنین کمیتهای نیســت. صحبتهــای مجیــدی، اســتیلی و اکبــر محمــدی و البتــه اتفاقــات ریزودرشتی که طرفین آن را فاش کردهاند، خود بهترین ارزیاب و ریشهیاب ناکامی اســت. دوشــنبه شــب مشخص شــد که چرا بیش از ۴ دهه است تیم امید، المپیکی نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.