AS (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه متمایــل به رئــال مادرید روی گــرت بیــل، مهاجم ولــزی رئال مادریــد و سرنوشــت عجیب و غریب او در این فصل تمرکز کرده و از مردی سخن گفته که در ایام «پیشفصل»، زیــدان خواســتار جدایــیاش از جمع کهکشانیها بود اما ماندنی شد و هم بهرههایــی را بــه رئــال به لحــاظ فنی رســانده و هم فضای چنددســتگی را در جمع آنها تقویت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.