بازی تیم امید در قطر با استرالیا

Iran Newspaper - - News -

حمید اســتیلی دربــاره برنامههای تیــم امید توضیح داد: «از دوشــنبه اردوی خودمــان را شــروع کردیــم و تــا 23 مهرمــاه اردو داریم. روز جمعه با شــهر خودرو بــازی میکنیم و بعد از آن هم عازم قطر خواهیم بود تا با اســترالیا بازی کنیم. دوشنبه هفته آینده به تهران برمیگردیم تا بازیکنانما­ن در اختیار باشگاههایش­ان قــرار بگیرنــد. اردوی بعــدی مــا هــم آبانمــاه خواهد بــود که در آن تاریخ بــا اندونزی بازی دوســتانه برگزار میکنیــم. البتــه قبــل از اعــزام به مســابقات هــم نیاز داریــم 21 روز اردو داشــته باشــیم تــا بازیکنانمـ­ـان را آماده کنیم.» استیلی همچنین یادآور شد: «من اصالً نمیخواســت­م در بحث مربیگری وارد بشوم اما اصرار کردند تا هدایت تیم امید را قبول کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.