یک میلیارد هزینه برای هیچ

استقاللیها پس از اعالم رأی :CAS جام قهرمانی هدیه سازمان لیگ به پرسپولیس بود

Iran Newspaper - - News - این همان جامی است که آبان 97 در مراسمی توسط سازمان لیگ به مسئوالن باشگاه پرسپولیس اهدا شد

جام قهرمانی ســوپرجام فصل ۷9-۶9 اواســط ســال ۷9 طی مراســمی توسط ســازمان لیــگ به باشــگاه پرســپولیس اهــدا شــد امــا باشــگاه اســتقالل کــه در آن زمــان نســبت به برگــزاری بــازی در زمــان مقرر امتناع کرده بودند، به دلیل اهدای این جام به پرسپولیس از کمیته انضباطــی و کمیته اســتیناف که رأی به اهدای آن به باشــگاه پرســپولیس داده بودنــد، بــه دادگاه عالــی ورزش CAS شــکایت کردنــد کــه در نهایــت جــدال ســرخابیها بر ســر ســوپرکاپ دوشــنبه شــب با رأی CAS به ســود پرســپولیس خاتمــه یافت. پس از مشــخص شــدن قهرمان ســوپرکاپ، باشگاه پرسپولیس هم بــرای اهدای جام اعالم داشــت که کاپ قهرمانــی در حضور پیشکســوتا­ن باشــگاه به تیم اهــدا خواهد شــد. البته این پایان ماجرا نبود و دیروز صحبتها درخصــوص رأی دادگاه عالــی ورزش بسیار بود. پس از مشــخص شدن رأی، طرفداران اســتقالل در فضــای مجازی نســبت به مدیرعامل باشگاه معترض شدند که امیرحسین فتحی، مدیرعامل اســتقالل ایــن گونه پاســخ انتقــادات را داد: «جــام قهرمانــی ســوپرجام هدیه سازمان لیگ به پرســپولیس بود.» این تنهــا ادعــای مدیرعامل اســتقالل نبود و عبــاس ملکــی، رئیــس هیــأت مدیره سابق اســتقالل که در زمان او مسئوالن این تیم به دادگاه CAS شــکایت کردند نیــز چنین عقیدهای داشــت و این جام را هدیــه ســازمان لیــگ به پرســپولیس دانست. در این بین مدیرعامل استقالل مدعی شــد که دیگــر اعتراضــی به این رأی نخواهنــد داشــت. پــس از ادعــای استقاللیها درخصوص هدیه سازمان لیگ به پرسپولیس، اظهار نظرها ادامه داشت و امیر صدیقی، کارشناس ارشد حقوقــی بینالملــل ورزش در مــورد شکایت باشگاه استقالل به CAS گفت: «یــک پرونده کامالً ایرانی را بیدلیل به یک دادگاه خارجی سپردیم؛ آن هم در حالی که از ابتدا تقریباً رأی دادگاه عالی ورزش نیــز قابل پیشبینی بود. تمامی مدارک و مستندات به نوعی رأی کمیته انضباطی و کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبــال را تأییــد میکــرد امــا ایــن آرا را برنتابیدیـ­ـم و بــه یــک نهــاد بیرونــی مراجعه کردیم. باشــگاه اســتقالل هم در نهایــت از دادگاه CAS جامــی برنده نشــد و فقط مــدت زیادی هــواداران دو تیــم اســتقالل و پرســپولیس را معطل گذاشــتیم و با افکار عمومی بازی شد.» البتــه در ایــن بیــن تنهــا زمــان صــرف ارســال رأی به دادگاه CAS نشد و طبق شنیدهها برای این پرونده رقمی حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است که البته اســتقاللی­ها که رأی به ضررشــان بــوده، حــاال بایــد 80 درصــد از هزینــه دادرسی این پرونده را بدهند. آن چیزی که تا االن مشــخص است، استقاللیها در ایــن مــدت حــدود 64 هــزار فرانــک سوئیس برای پیش بردن این پرونده در دادگاه حکمیــت ورزش هزینــه کردند، البتــه ایــن مبلــغ امــکان دارد در آینــده اضافه هم شود اما فعالً 64 هزار فرانک سوئیس که بیش از 05۷ میلیون تومان میشــود، هزینــه هنگفت اســتقاللی­ها اســت. اما فقط باشگاه استقالل نیست کــه در ایــن پرونــده ضــرر مالــی کــرده. فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس هم مجموعاً متحمــل هزینههای چند صد میلیونی شدهاند. اما محمدحسین انصاریفــر­د پس از اعــالم رأی مبنی بر قهرمانی پرســپولیس، درخصوص این قهرمانــی و پرداخــت هزینههــا گفــت: «قهرمانــی پرســپولیس در ســوپرجام را بــه نیابــت از همــه اعضــای تیــم و باشــگاه و پرسپولیســ­یها بــه خانــواده داغــدار جعفــر خــان کاشــانی تقدیــم میکنیــم. هزینههــای ایــن دادگاه را اســتقالل میپردازد زیرا استقالل شاکی ایــن پرونده بــوده اســت.» علی خطیر، معاون ورزشــی سابق باشــگاه استقالل کــه از قضــا مدیــر و کارشــناس حقــوق ورزشــی نیز بوده، در زمــان اهدای جام ســوپر کاپ نســبت بــه ایــن موضــوع معتــرض شــد و اعالم داشــت کــه این کاپ باید به اســتقالل برگرداننده شود. او جــزو افرادی بود که بارها نوید میداد سوپرکاپ به استقالل بازخواهد گشت و با صرف هزینه باشگاه چندین بار راهی ســوئیس شده بود تا از باشگاهش دفاع کند کــه البته با اعالم رأی فعالً ســکوت اختیار کرده و حرفی نمیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.