طارمی آمد، حسینی غایب تمرین تیم ملی

Iran Newspaper - - News -

تمرین دیروز تیم ملــی فوتبال در زمین شماره یک ورزشــگاه آزادی در شرایطی برگزار شــد کــه از حضــور خبرنــگارا­ن در ایــن محــل جلوگیری شــد و آنهــا مدتی پشــت درهای بســته معطــل ماندند که ایــن امر بــا اعتــراض خبرنــگارا­ن مواجه شد. ملیپوشان که از اوایل این هفته زیر نظر مــارک ویلموتس تمرین میکنند و برای مســابقه روز پنجشنبه برابر کامبوج در ادامه دور مقدماتی جام جهانی 2022 و جــام ملتهــای آســیا 2023 تــدارک میبیننــد، در تمریــن دیــروز فقط ســید مجید حســینی را که مصدوم اســت، در جمع خــود نداشــتند. در ابتدا ســرمربی بلژیکیتیمم­لیبابازیکن­انصحبتکرد و ســپس دریبل و پاسکاریهای سریع در دستور کار آنها قرار گرفت. امید نورافکن، بازیکن تازه اضافه شــده بــه اردوی ملی نیز در تمرین دیروز شرکت کرد و مهدی طارمــی و میالد و مهردادمحمد­ی نیز از دیروز بــه جمع حاضران اضافه شــدند. علیرضا بیرانوند، محمد رشید مظاهری و پیام نیازمند، 3 دروازهبان دعوت شده نیز با مربی اختصاصی و جدا از ســایرین تمرینکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.