جشنواره جهانی فجر نیازمند تغییرات بنیادین است

Iran Newspaper - - News - غالمرضا موسوی تهیهکنندهس­ینما

پسازکشوقوس­هایفراوانب­االخرهتکلی­فسرنوشت مدیریــت جشــنواره جهانــی فیلم فجر مشــخص شــد و روز یکشــنبه 14( مهرمــاه) بــا حکم حســین انتظامی، محمدمهدی عســگرپور جایگزین رضا میرکریمی شــد. میرکریمــی در4 دوره اخیر جشــنواره جهانی فجر دبیری اینرویدادم­همسینماییک­شورمانرابر­عهدهداشت.

جدایی جشــنواره جهانی فیلم فجــر از بخــش ملــی از جملــه تصمیمــات درســت مدیریــت ســینمایی در ســالهای اخیــر بــود. برگــزاری همزمــان ایــن دو جشــنواره باعث شــد بخش بینالملــل در ســایه بخــش ملــی قــرار گرفتــه و بــا وجــود حضــور میهمانــان و فیلمهای خارجــی كســی آن را جــدی نگیــرد. در نهایت بخش بینالملــل هویت خود را از دســت میداد و ضرورت وجودی آن احســاس نمیشــد. برخــاف آنهایی كه نســبت به حفظ استقالًجشــنواره جهانی اعتراض دارند، به نظر من یا اساسا باید قید برگزاری جشنواره بینالمللــ­ی را زد یا اگر تصمیم به برگزاری آن داریم بایــد بهصــورت مســتقل باشــد. در رونــد برگــزاری 5دوره مســتقل ایــن جشــنواره شــاهد رویکــرد نــو در بخــش بینالملــل و ایجــاد هویــت مســتقل و اعتبار تــازه در ایــن بخــش بودهایــم كه حاصل تــاش رضا میركریمــی و تیم همراه او در جشــنواره جهانی بوده اســت. ایشــان بــا توجــه بــه شــناختی كــه از برگزاری جشــنواره جهانــی داشــت تــاش كــرد جشــنواره هر ســاله ارتقا پیــدا كند و به ســطح دیگر جشــنوارهه­ای بینالمللــ­ی برســد. جشــنواره جهانــی فیلــم فجر در دوره اخیــرش در حد دیگر جشــنوارهه­ای جهانی و با كیفیــت بینالمللی برگزار شــد؛ آن هم در شــرایطی كــه بســیاری از قدرتهــای جهانی تــاش میكردند ایــران در ســایه قــرار بگیــرد. امــا برگــزاری جشــنواره جهانی فیلم فجر نشــان داد برخاف تبلیغات علیه كشــورمان، ایران كشــوری آرام و فرهنگمدار اســت. بخش بینالملل جشــنواره گام مهمی در دیپلماسی جهانــی و ایجــاد نــگاه مثبــت نســبت بــه كشــورمان بــود. بــا تشــکر از رضــا میركریمــی كه وقت گذاشــت و جشــنواره را در حــد بینالمللــ­ی ارتقــا داد، بــرای محمد مهدی عسگرپور آرزوی موفقیت دارم. تجربه مدیریــت فرهنگی ایشــان گویای این واقعیت اســت كــه مدیــر خوشفکر و باهوشــیان­د. توقــع و انتظاری كــه از دبیر جدید این جشــنواره وجود دارد این اســت كــه بــرای تغییر نام و زمــان برگزاری جشــنواره اقدام كنــد. جشــنواره جهانــی فیلم فجــر چنــد روز پیش از جشــنواره فیلم كن و همزمان با دو جشنواره باسابقه آســیایی برگــزار میشــود و بــا وجــود برگــزاری یــک جشنواره پررونق خارجی، حضور در این رویداد مهم سینمایی كشــورمان برای میهمانان خارجی اولویتی نــدارد. عنوان فجر برای جشــنواره ملی فیلم با زمان برگــزاری آن كه ایام دهه فجر اســت مناســبت دارد. اما اصرار به این عنوان برای جشنواره بینالمللی كه با فاصله سه ماهه از این ایام برگزار میشود توجیهی ندارد. پیشــنهاد این است كه عنوان جشنواره جهانی همچــون دیگــر جشــنوارهه­ای مطــرح دنیــا به شــهر برگزاری آن یعنی تهران تغییر نام یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.