حمایت از حقوق مؤلفان نباید در حد حرف باقی بماند

Iran Newspaper - - News - قاسم افشار خواننده

مطــرح شــدن الیحــه حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبی و هنــری در کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی بهانهای شد تا در روزهای گذشته از زبان طیبه سیاوشی (عضو کمیســیون فرهنگی مجلس) و کیوان ســاکت (آهنگســاز) زیر و بــم و ضرورت آن را بررســی کنیم؛ طرحی که هنوز هم جای بحث دارد و در صورت به تصویب رســیدن صدا و ســیما را برای پخش بدون اجازه قطعات موســیقی آهنگســازا­ن و خوانندگان با محدودیت جدی مواجه میکند.

بعضــی از آثــار موســیقایی كــه در حــال حاضــر از صدا و ســیما پخــش میشــود متعلــق بــه ایــن ســازمان اســت و ســاز و كار خودش را دارد. اما بیشتر آثاری كه این روزها از این رسانه پخش میشــود بیرون از سازمان تولید شــدهاند. همــه جــای دنیــا ایــن قانون وجود دارد كه حقوق كسی كه كار متعلق به اوست باید حفظ شود. این تصمیم به هنرمند كمک بسیاری میكند تا بتواند جایگاه و حقوق خــودش را حفــظ كند. در مورد كنســرتها مشــخص و مقرر است كه باید درصدی به عنوان مالیات پرداخت شــود. در ایــن ســمت ماجــرا هــم بایــد قانونــی بــرای حمایــت از هنرمنــدان و بهــره بــردن از پخــش آثارش وجود داشته باشــد. با این قانون هنرمند دیگر میداند و خیالش راحت است كه به راحتی كارش را نمیتوانند در هر رسانه و شبکهای پخش كنند.

ایــن قانــون اگــر جــدی باشــد و اجرا شــود بــه اتفاق خوبی منجر میشود. چون قوانینی وجود دارند كه فقط تصویب میشــوند و برای اجرایشــان قدمی برداشــته نمیشــود. تنهــا در حــد تصویــب باقــی میماننــد. اگر قانون اعمال شــود و مدیــران به آن عمل كنند و من به عنوان یک هنرمند بتوانم آن را پیگیری كنم بسیار عالی اســت. اما اگر قابل پیگیری نباشد فایدهای ندارد. به هر حــال من میتوانم در صورت راضی نبودن جلو پخش آثارم را از صدا و سیما بگیرم. مانند كاری كه محمدرضا شــجریان انجام داد. اما این كار به ســختی اتفاق افتاد. چون قانونی در این زمینه وجود نداشــت. قانونی كه به نظر من باید شفاف باشد.

تلویزیــون معموالً همیشــه سیاســتهای خوبی در زمینه موســیقی نــدارد و كارها از این رســانه ســلیقهای پخــش میشــود. درصدی كه بایــد به هنرمنــدان برای پخــش آثارشــان از صدا و ســیما تعلق بگیــرد هم باید كارشناسی و فکر شود.

بــا یــک رقــم كارشناسیشـ­ـده اگر بــه دفعــات كاری پخــش شــود میتوانــد بــرای هنرمنــد مفید باشــد. اما این قانون ممکن اســت آسیبی هم داشــته باشد و این آســیب پخــش ســلیقهای آثار اســت. اینکــه مدیری به دلیل داشــتن رابطه خوب با یک هنرمنــد بارها اثری از او پخش كند تا ســود مالی به هنرمند تعلق بگیرد و در مقابل هنرمندی در این زمینه بهرهای نبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.