نقشه راه انتخابات مطلوب

Iran Newspaper - - صفحه اول - محمدرضاتاب­ش نایب رئیس فراکسیونام­ید مجلس

تــا انتخابــات مجلس راه زیــادی باقی نمانده اســت. اما رویکردهایـ­ـی که در همین زمان کوتاه از ســوی نهادهای متولــی انتخابــات مطــرح میشــود، میتوانــد هــم بــر تصمیــم آنها که باید خــود را در معرض رأی مردم قرار دهند و هم بر اراده مردم برای مشــارکت در انتخابات و اثرگذاری در شکلگیری مجلس آینده مؤثر باشد.

در بخشــی از نطقــی کــه بــه تازگــی در صحــن علنــی مجلس داشــتم، بر این نکتــه تأکید کردم که «انتخابات زبــان ســخن گفتــن مــردم بــا هــم و بــا حاکمیــت و نیــز حاکمیت با مردم و با جریانهای سیاسی است.»

ســخنان رئیــس جمهــوری در ترســیم انتخابــات مطلــوب از نــگاه دولت بهانهای شــد تــا یک بار دیگــر به اهمیت ایــن رویداد کــه یکی از بنیانهای اساســی نظام جمهوری اســامی ایران اســت، بپردازم. اینکــه رئیــس جمهــوری به صورت شــفاف و با مــدد گرفتن از یــادآوری نحوه شــکلگیری مجلــس اول بر برگزاری انتخابات پرشــور و رقابتی و با مشــارکت گســترده مــردم تأکیــد کرد، هم جهــت گیری دولــت و وزارت کشــور به عنوان برگزارکنند­ه انتخابات را مشــخص میسازد و هم دیگر نهادهای تأثیرگذار در ایــن فرآینــد را به همراهی برای دســت یافتــن به هدفی واحد فــرا میخواند. فراموش نکنیم که آنچه از سوی ایشان مطرح شد، پیشتر بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز به بیانهای مختلف مورد تأکید قرار داشته است.

انتخابــات مظهــر مشــارکت ملــی و تضمینگر منافــع ملــی در عالیترین ســطوح اســت. زیرا مشــارکت سیاســی مؤثــر مــردم در درون کشــور وحدت و انسجام مردم و امیدشان به آینده را متجلی میسازد و در ابعاد خارجی خود نقشــههای بدخواهان نســبت به انقاب اسامی را خنثی میکند و این پیام را صادر میکند که پیوندی وثیق میان ملت و حاکمیت برقرار است و مردم در جهت اعتای منافع و امنیت ملیشان پای ارزشهای ملی خود ایستادهاند. برگزاری انتخابات رقابتی و پرشــور نشــانگر آن است در این نظام سیاسی این مردم هستند که حرف اول و آخر را میزنند.

برگــزاری چنیــن انتخاباتی در شــرایطی کــه مردم با مشــکات و تنگناهای عدیده اقتصادی مواجهند و اعتمادشان نسبت به حاکمیت به علل مختلف دچار خدشــه شــده است و نسبت به آیندهشــان دچار تردید شدهاند، نیازمند بسترسازی مناسب از سوی متولیان آن است.

دولت باید نقش خودش را در حوزه اجرایی در برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتــی و به دور از نگاه سیاســی ایفا کند، شــورای نگهبان به عنــوان نهاد ناظر که وظیفــه تأییــد صاحیت نامزدها را برعهده دارد و نهادهای قضایی، اطاعاتی و امنیتی به عنوان مراجع استعام هم مر قانون را سرلوحه قرار دهند و در فضایی شفاف از تأثیر سلیقهها و جوسازیها علیه افراد جلوگیری کنند.

تجربه حال نشــان داده اســت که هرگاه فضا برای حضور عناصر مؤثر و مهم جناحها و گروههای مختلف که هر یک به نحوی تعهد خود را به انقاب اسامی نشــان دادهانــد فراهمتــر بوده و اهــرم نظارت آنهــا را از گردونــه انتخابات خارج نکــرده، ماحصــل انتخابات مجلس تشــکیل مجلســی ملیتــر و کاننگرتر بوده است.

مقدمه فراهم شــدن چنین شرایطی بی شــک آن است که هر چقدر نسبت بــه خطاهــای مالی و اخاقی نامزدها با حساســیت بیشــتری توجه میشــود، از تأثیر مواضع جناحی و سیاســی افراد بر تأیید صاحیتشــان کاســته میشــود. کســی که دلبســتگی و وابســتگیا­ش را نســبت به انقاب اسامی نشــان داده و کارآمــدی و دیــد کان و ملــی خودش را به اثبات رســانده فــارغ از اینکه در چه جناح و گروه سیاسی قرار دارد، باید بتواند در برابر رأی آگاهانه مردم قرار گیرد.

خاصه کام مشــارکت گســترده مردم در انتخابات تجلی وحدت و خنثی کننده توطئهها علیه ایران اسامی است. رمز این مشارکت هم افزایش امید مــردم به آینــده و اعتمــاد مردم بــه مجموعه حاکمیت اســت. انتظار اســت دســتاندرک­اران ایــن رویداد مهم کشــور تمهیــدات و تســهیات الزم را برای فراهم ســاختن شرایطی که نتیجه آن افزایش تمایل آحاد مردم به مشارکت در انتخابــات اســت را در اقدامات آتی خود مد نظــر قرار دهند و در راه تأمین منافع ملی کشور قدم بردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.