اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی

Iran Newspaper - - صفحه اول - حسینمیرمحم­د صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه

طبق اصل 168 قانون اساســی جمهوری اسامی ایران، رســیدگی به جرایم سیاســی و مطبوعاتــی باید با حضور هیــأت منصفــه و بــه طــور علنی برگــزار شــود. این اصل از قانــون اساســی پیــش از پیــروزی انقاب اســامی هم مســبوق به سابقه اســت و چیزی شــبیه به آن در ارتباط با جرایم سیاســی و در متمم قانون اساســی مشروطیت آمــده بــود. قانونگــذا­ر در آن قانــون تأکیــد داشــت کــه رســیدگی بــه تقصیــرات سیاســیه بایــد حتمــاً بــا حضور هیــأت منصفــه انجام شــود. دلیل تأکید بــر چنین امری از ســوی قانونگــذا­ر ایــن اســت کــه در جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی و بویژه در جرایم دســته اول، نوعی برخورد با حاکمیت وجود دارد و چون قاضی و دادســتان هم وابســتگیه­ای حکومتی دارنــد، اعضــای هیــأت منصفه به عنــوان نماینــدگا­ن جامعه بایــد در دادگاه رســیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشــند. تأکید بر این حضور از سوی قانونگذارا­ن اساســی ســبب ایجاد اطمینان نســبت به رعایت حقوق متهمان در جریان محاکمه میشود. متأسفانه با وجود چنین پیشبینیهای­ی نه پیش از پیروزی انقاب این اصل متمم قانون اساســی مورد اجرا قرار گرفت و نه تا چندین سال پس از آن.

دلیــل اجــرا نشــدن متمــم قانــون اساســی مشــروطه ایــن بــود که شــاه در مصاحبههــا­ی خود همواره تأکید میکرد مجرم سیاســی نداریم و آنهایی هم که در زندان هســتند مرتکب جرایم سیاسی نشدهاند و اتهامهاشان خرابکاری و جرایــم تروریســتی اســت. در واقــع او بــا ایــن حرف، صــورت مســأله را پاک میکرد. بعد از پیروزی انقاب هم با وجود اینکه این موضوع در قانون اساسی ما پیشبینی شــده بود اما تا ســالیان سال اقدامی در راستای تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.