براساس‌حکم‌اسالم،‌کاربرد‌بمب‌هست‌های‌را‌حرام‌قطعی‌می‌دانی ‌م

جوان نخبه پاره تن ایران است. حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید

Iran Newspaper - - News -

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقــاب اســامی صبــح چهارشــنبه در دیــدار دو هــزار نفــر از نخبــگان جــوان و استعدادهای­برترعلمی،ادامهپیشرف­ت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمــی جهان، کامــاً ضــروری و حیاتی خواندندوبا­اشارهبهشوق­سرشار،انگیزه تحسینبرانگ­یزواعتمادب­هنفسجوانان نخبهتأکیدک­ردند:هرجواننخبه­پارهتن ایران عزیز ماســت و برای رفع مشکات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاماً جدی اجرا و پیگیری کرد.

بــه گزارش پایگاه اطاعرســان­ی دفتر مقام معظم رهبــری، حضرت آیتاهلل خامنهای مطالبی را که ۲۱ نفر از نخبگان در این دیــدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه درخصوص مســائل مهم کشور را بسیار خوب و لذتبخش ارزیابی کردند و با تأکید به مسئوالن مربوطه برای دنبال کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان گفتند: حرکت علمی آغاز شده در کشور نیازمند اســتمرار اســت، البتــه رتبههای باالی علمــی ایران در برخی رشــتههای نوپــا مانند نانــو و زیســتفناو­ری بســیار افتخارآمیز اســت اما به هیچ وجه کافی نیســت و نباید ما را قانــع کند، بلکه باید پیشــرفت علمی بــا شــتاب ادامــه یابد. ایشانبااشا­رهبهبازدید­روزگذشتهخو­داز نمایشگاهشر­کتهایدانشب­نیان،وجود انگیــزه، اعتمــاد بهنفــس و خودبــاوری در حــرف و عمــل جوانــان متخصص را نشــانهای شــوقانگیز از اســتمرار جریان علمی در کشور برشمردند و خاطرنشان کردنــد: ایــن جوانــان فقط نخبــگان ۰۳ شرکت از چهار هزار شرکت دانشبنیان کشــور بودنــد که ایــن عدد بایــد در طول یک مدت محدود و مشــخص، چندین برابرشود. ■ تأکیــد بــر رفــع موانــع پیــش روی شرکتهایدان­شبنیان

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای الزمــه تحقق این هدف را ایجاد زیرساختهای قانونــی درخصــوص شــرکتهای دانشبنیــا­ن و رفع موانعًپی ِش روی آنها برشمردند و گفتند: مکررا تأکید کردهایم کــه محیــط کســب و کار بایــد اصــاح شــود مثاً مجــوزی کــه باید ظــرف یک هفته صادر شــود، شــش ماه زمان نبرد، موازیکاریه­ــای غلط حذف، و انحصار برداشــته شــود. رهبــر انقــاب اســامی ســپس بــه بیــان چند نکتــه خطــاب به نخبگانجوان­پرداختند.

«اجــرا و تحقق جدی ســند راهبردی امــور نخبگان» اولیــن نکته مــورد تأکید حضرت آیــتاهلل خامنهای بود. ایشــان اجــرای کامــل ایــن ســند را موجــب رفع بسیاری از مشــکات در زمینه پیشرفت علمی، تجاریسازی محصوالت علمی و فنــاوری و حل ســایر مشــکات بخش علمی خواندند و گفتنــد: بنیاد نخبگان موظــف اســت بــه ایــن ســند بپــردازد و شــورای عالــی انقاب فرهنگــی نیز باید بــا بهروزرســا­نی این ســند، تحقــق آن را مطالبه و دنبال کند. «مأیوس نشــدن از القائات منفی جریانی بددل که جنبش علمی کشــور را انــکار میکنــد»، توصیه بعدی حضــرت آیــتاهلل خامنــهای به جوانــان نخبه بــود. ایشــان افزودند: یک جریــان بددل و بدخواه که متأســفانه در داخل دانشــگاهه­ا نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشــور را کــه یک واقعیت عیان است، انکار و تاش میکند با القای اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده اســت، مردم را دچــار تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان هرگزمأیوسن­شوید.

رهبــر انقــاب اســامی یکی دیگــر از کارهای زشت این جریان بددل را داللی و انتقــال نخبــگان مســتعد به خــارج از کشــور دانســتند و گفتند: جــوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشــور اســت، اماآنهابهد­نبالدلسردک­ردنویافریف­تن او با وعدههای پولی یا غیر پولی و موهوم هســتند کــه مســئوالن وزارتخانهه­ــای بهداشــت و علوم موظفند از دانشگاهها در مقابــل ایــن جریــان مراقبــت کننــد. حضــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد: برخاف القائــات این جریــان، مقامات عالی کشور از مشکات و اخبار منفی هم باخبر هســتند اما یقیناً جنبههای مثبت جریان علمی کشــور بر جنبههای منفی آن غلبه دارد. ■ ضرورتتوجهب­هعلومانسان­ی

ایشان هنر انقاب اســامی را جرأت دادن بــه مــرد و زن و پیــر و جــوان بــرای ورود بــه میادین دشــوار از جمله ورود در میادینعلمی­کهحتیتحسین­دشمنان را نیز به دنبال داشــته اســت، خواندند و با یــادآوری مــواردی از افتخارات علمی کشور گفتند: اســتفاده از ظرفیت علمی در بخشهــای مختلــف کشــور بــه «باال بردن قدرت دفاعی»، «درمان و پزشکی پیشــرفته و کنترل بیماریها»، «مسائل فنــی مهندســی»، «زیســتفناو­ری و تولیــد محصــوالت بــا دوام بــا فنــاوری نانــو» و «فناوری صلحآمیز هســتهای»، منجــر شــده اســت. حضــرت آیــتاهلل خامنــهای خاطرنشــان کردند: بــا وجود ایــن دســتاورده­ای واضح، برخــی افراد حرکــت علمی کشــور را تخریــب و انکار و اگــر بتواننــد برســر راه آن مانعتراشــ­ی میکننــد. ایشــان افزودنــد: البتــه ایــن موانع باید برداشــته شود و مسئولیت به عهده مســئوالن مراکز مربوط است، اما شــما جوانان عزیــز به حرکت پر شــوق، مضاعــف و بــدون وقفه خــود در مقابل ایــن جریــان انحرافی ادامــه دهید. رهبر انقاب اسامی، توجه به علوم انسانی را درهمهنهاده­اینخبگانیا­زجملهبنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند: وقتی جــوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندســی در تراز جهانی عمل میکند و در ساخت دستگاههایب­سیارپیچیده،کارهایبسیا­ر مهمــی انجام میدهد، طبعــاً حضور او در عرصههایــی مانند اقتصــاد، حقوق و مدیریــت و ارائه راه حل برای مشــکات اقتصــادی و آســیبهای اجتماعــی، مؤثر و راهگشــا خواهد بود. ایشان برخی مشــکات اقتصــادی موجود را ناشــی از کمبودتحقیق­علمیدانستن­دوافزودند: با دانش نخبگانی میتــوان راه حلهای خوبی برای این مســائل یافت. حضرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر اجرای کامل سند بســیار ارزشمند نقشه علمی کشــور افزودند: حضور نخبگان جوان در عرصــه علوم انســانی موجب میشــود پــرورش اندام علمی کشــور بــه صورت متناســب صــورت گیــرد، نــه اینکــه یک بخش فوقالعاده قوی باشــد و بخشــی دیگر ضعیف و کم جان.

رهبــر انقــاب همــراه بــودن علــم بــا فرهنــگ صحیــح انساندوســ­تی را زمینهساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند: علم بســیار مهم و بســیار نافع هستهای وقتیبافرهن­گغلطقدرتطل­بیهمراه شد،بهتولیدبمب­هستهایانجا­میدوبه تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد. ■ برای تولید و اســتفاده از بمب هستهای هزینهنمیکن­یم

حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اســامی درباره حرمت شــرعی استفاده از بمــب هســتهای تأکیــد کردنــد: مــا بــا وجــود اینکــه میتوانســت­یم در ایــن راه قــدم برداریــم، براســاس حکــم اســام عزیــز کاربــرد این ســاح را حرام قطعی شــرعی اعــام کردیــم، بنابرایــن هیــچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشــت ســاحی که اســتفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم. ایشان پایبندی جدی بــه مبانی دینی و شــرف ملــی را دو الزام مجموعههــا­ی نخبگانــی برشــمردند و افزودند:دانشمندایر­انیوقتیباف­رهنگ اسامی و ایرانی آمیخته میشود، عنصر راهبرد ِی حیات ملت میشود و به کشور روح و توان میبخشد.

ایشــان در زمینــه ضــرورت همراهی علــم با فرهنگ صحیــح افزودنــد: ما از شــاگردی و یادگیری هیــچ ابایی و ننگی نداریــم امــا نمیخواهیم دانشــگاهه­ای مــا بــاز تولیــد «دانشــگاهه­ای امریکایی بــا همان فرهنــگ غلط غربی» باشــند. رهبر انقاب با ابراز خرســندی از فضای ایرانــی- اســام ِی مجموعههــا­ی فعال در عرصههای ســلولهای بنیادی، نانو، زیست فناوری و هستهای گفتند نخبگان فعال در این زمینهها، کار علمی را نوعی جهــاد میدانند و این تفکــر و نگرش در همه محیطهای دانشــگاهی مــورد نیاز است.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در جمعبنــدی ایــن بخش از سخنانشــان تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانــی فکر کنیــم و ایرانــی زندگی کنیم کــه رعایــت و اجــرای الگــوی پیشــرفت اســامی- ایرانی میتواند بــه این هدف کمکشایانیک­ند.ایشانتقلید­ازفرهنگ دانشگاههای غربی را باعث از بین رفتن نــوآوری و ابتــکارات علمــی خواندنــد و گفتند: تقلید از دیگران، نوزایی و نشــاط حقیقی علمی را هم از بین میبرد. ■ فراخوانبهد­یپلماسیعمو­می

رهبــر انقــاب اســامی در ششــمین نکتهسخنانخ­ود،جامعهنخبگا­نیرابه ایفاینقشدر­زمینهدیپلم­اسیعمومی فراخواندند. ایشان گردآوردن «نخبگان ایــرا ِن فرهنگــ ِی بزرگ» یعنــی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای گذشــته را نمونــهای از ظرفیــت بالقــوه جامعــه نخبگانــی خواندنــد و افزودند: ارتباطگیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسام، محور مقاومت و حتــی گــردآوری نخبــگان حقجــوی عالــم در همه کشــورها از جمله امریکا و اروپا میتواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویــج «دانــش پــاک و بــا شــرافت» و «اندیشهدرست»منجرشود.

حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــا نقد برخــی کمکاریهــا در ارائــه راه ســوم برخاســته از انقاب اسامی به جهانیان گفتند: راه ما نه سوسیالیســ­تی اســت نه متکی بر لیبرال دموکراســی. ما به برکت اســام راه ســومی را بــه ملتهــا ارائــه کردهایــم که باید بیش از پیش با ســخن منطقــی و عمــل خــود، دلها را بــه این راه ســودمند بــرای بشــریت جذب کنیم و ملتهــا را از نفــوذ روزافــزون فرهنــگ منحطغربنجا­تدهیم.

رهبــر انقــاب در آخریــن فــراز سخنانشان در جمع دو هزار نخبه جوان بر ایجاد و گســترش امید تأکیــد کردند و گفتند:نخبگان،اساتیدوپیش­روانحرکت علمی نگذارند امید به وجود آمده برای پیشرفتعلمی­کشوردچاراخ­تالشود. ایشان در همین زمینه افزودند: در کشور البته مشــکات مختلفی وجــود دارد اما نبایــد این مشــکات را یکطرفــه و بدون توجــه به موفقیتهــا مدام مطــرح و بر ســر آن مرثیهخوانی کرد، چــرا که در این صــورت امیــد در دل جوانــان کــم فروغ میشــود. رهبــر انقاب اســامی توجه و تبیین موفقیتهای بــزرگ را از وظایف نخبگان در قبال نســل جوان دانســتند و افزودند: اســتعداد ایرانی بعد از انقاب بهوجود نیامده بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی اســت، اما انقــاب با میدان دادن به این استعدادها، ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابســته، به کشوری مســتقل، در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیتهای فــراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت.

ایشان نتایج «مقایسه پیشرفتهای علمــی دانشــگاهه­ا در ۰4 ســال اخیــر را با قبــل از انقــاب» حیــرتآور خواندند و افزودنــد: ایــن حرکت عظیــم البته در اول راه اســت، اما به فضل الهی و همت نخبــگان و جوانــان به اوج خواهد رســید و جــوان ایرانی باید با این نــگاه به آینده بنگرد.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای توکل، تقــوا و معنویــت را مایه امیــد حقیقی و روزافــزون خواندنــد و به نخبــگان جوان توصیه کردند: هرچه میتوانید دلهای پاکتان را پاکتر کنیــد و در حرف و عمل خداوند کریــم را همواره مدنظر داشــته باشــید، آن وقــت همراهــی و یــاری خدا را در پیشــرفت مــداوم احســاس و درک خواهیــد کــرد. رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان با تکرار ســخنان چند سال قبل خــود یــادآوری کردنــد: گفتهایم که باید به گونهای پیشرفت کنیم که۰۵ سال بعد هر نخبهای و هر کســی که در جهان خواست تازههای علم را فرا بگیرد، ناچار بهدانستنزب­انفارسیباش­دوتحققاین هدف، حتماً در دایره هوش و استعداد و همتایرانیا­مکانپذیراس­ت. ■ اقتصــاد دانشبنیــا­ن نقطــه مقابــل اقتصادنفتی­است

در ایــن دیــدار همچنین آقای ســورنا ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری، پیشــرفت درونــزای علمــی را براســاس نیــروی انســانی، آمــوزش و فرهنگبومی،رویکردبنیا­دملینخبگان اعــام کرد و گفت: از نظر ما نخبه کســی اســت که برای کشــور خود ارزش افزوده و اشــتغال ایجــاد کنــد و بــر این اســاس حمایتهایبن­یادملینخبگ­انمنوطبه انجــام کار و تاش و نوآوری اســت. آقای ستاری، طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از جملــه برنامههــا­ی در حــال اجرای بنیــاد علمــی نخبــگان خوانــد و افــزود: اقتصــاد دانــش بنیــان در نقطــه مقابل اقتصــاد نفتــی و وابســته اســت و در آن، کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصیبهسرم­ایهگذاریاص­لاست.

در ایــن دیــدار قبــل از ســخنان رهبــر انقــاب ۲۱نفــر از نخبــگان و محققــان رشــتههای مختلف، دیدگاههای خود را بیان کردند. در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصــر به امامت رهبر انقاب اســامی اقامهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.