رزمایش‌غیرمترقبه‌نیروی‌زمینی‌در‌شمال‌غرب‌کشور

Iran Newspaper - - News -

رزمایــش غیرمترقبــ­ه نیــروی زمینــی ارتش با حضــور امیر سرلشــکر موســوی فرمانده کل ارتش، یگانهای واکنش ســریع، متحرک هجومی و بــا پشــتیبانی بالگردهــا­ی هوانیروز در شــمال غرب کشــور برگزار شــد. بــه گــزارش ایســنا، آمادگی رزمی، ســرعت عمــل و تحــرک، جابه جایی و ارزیابــی یگانهــا با شــعار «یک هدف یــک گلوله» از اهــداف رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش در منطقه ارومیه است.

امیــر ســرتیپ نــوذر نعمتی جانشــین فرمانــده نیروی زمینــی ارتش بــا تشــریح دســتاورده­ای این رزمایــش گفــت: یگانهای واکنش ســریع و متحــرک هجومــی بــه منظــور ارتقــای آمادگی رزمــی، باال بــردن توان دفاعــی، تحرک و جابه جایی ســریع یگانهــا در کوتاهترین زمان ممکن در ایــن رزمایش حضور یافتند. وی با اشــاره به تغییر ســاختار یگانهای نیــروی زمینی افــزود: این رزمایش آزمون بســیار خوبی بــرای یگانهای منطقــه شــمال غــرب بود تــا آمادگی دفاعی و ســرعت عمل خــود را در منطقــه وســیعی به نمایــش درآورند. بــه گفته وی، نقطهزنــی توپها از دستاوردهای مهم رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.