روایتی‌از‌اعترافات‌غیرواقعی

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبــر اول اینکــه، رئیس کمیســیون اصــل 90 مجلس ششــم با دفاع از طرح مجلسیها برای ممانعت از پخش اعترافات متهمان از صدا و سیما، نمونهای از این اعترافات را روایت کرد. حسین انصاری راد در گفتوگو با ایرنا، گفت: در جریان مجالس پنجم و ششم خود من از نزدیک شاهد نمونــهای ازایــن اعترافات در رابطــه با قتلهای زنجیرهای بــودم. در مجلس پنجم اعترافاتی از زبان همســر ســعید امامی پخش شــد که میگفت همراه همســرش به اسرائیل رفته بود ودرآنجا توطئه قتلها را سامان دادند. در این فیلمهــا چند نفردیگــری را هم آوردند که با ســبیل و در شــمایل قاچاقچیان دربارهاینپ­روندهاعترا­فاتیکردندک­هبعداًفهمیدیماین­بندگانخدار­امجبور به تراشــیدن ریش و اعتراف کردهاند. وی افزود: وقتی برحســب گزارش خود وزارت اطالعات روشــن شــد که گروهی خودسردرخود این وزارتخانه مرتکب این جنایات شدهاند، پرونده شکل دیگری پیدا کرد. انصاری راد ادامه داد: اما در دوران مجلس ششم،همسرســعید امامی آمد و گفت تحت شــکنجه آن حرفهای کذایی را زده و اقاریراو به هیچ وجه منطبق برواقعیت نبوده است. این فیلم را در یکی از راهروهای مجلس پخش کردند و خود من سه بار آن را دیدم. یادم است وقتی فیلم به یک جای خاص میرسید، مغزم دیگر تحمل نمیکرد و نمیتوانستم از شدت ناراحتی، ادامه آن را ببینم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.