‌اختصاص‌002‌میلیارد‌تومان‌اعتبار‌برای‌احیای‌دریاچه‌ارومیه‌

Iran Newspaper - - News -

سخنگوی دولت با اشاره به پیامدهای پسماندهای بیمارســتا­نی در استانها و بــوی بــد ناشــی از این پســماندها در جنوب تهــران، از تمهید دولت بــرای مقرون به صرفه بــودن ســاخت نیروگاهها بــا پســماندها از طریق بهینه کردن قیمت برق خبرداد.

بــه گــزارش «ایــران»، علی ربیعی کــه روز گذشــته در حاشــیه هیــأت وزیران با خبرنــگارا­ن ســخن میگفت، با بیان اینکه در مباحث مربوطه در جلســه دولت، قرار شد در سه استان شمالی نیروگاهها برای تبدیل پسماندها هر چه سریعتر به سرانجام برسد، افزود: سرمایهگذار­ان برای احــداث نیروگاههــ­ا برای پســماندها تمایلی ندارنــد، زیرا قیمــت برقی که دولت از آنــان میخرد مقرون به صرفه نیست. در این جلسه دولت این اختیار را به وزیر نیرو داد که به نحوی از سرمایهگذار­ان حوزه نیروگاهی برای تبدیل پسماندها خرید کند که مقرون به صرفه باشد و تمایل به سرمایهگذار­یداشتهباشن­د.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم خوبــی بــود کــه میتوانــد ســرمایه گــذاران را جــذب کنــد، ادامــه داد: درباره پســماندها­ی اســتان تهران قرار شــد مسئولیت را شــهرداری تهــران برعهده گیــرد، در تهران و حومه و حتی در بخشی از مرز که شهرداری مسئول نیست ولی جزو تهران بزرگ محســوب میشود وظیفه شهرداری ایــن اســت که بــه عنوان مســئول مجــری در کنار ســایر دســتگاهها از جمله وزارت نیرو، محیط زیست و وزارت جهاد این وظیفه را برعهده گیرند.

سخنگوی دولت همچنین از تصویب اختصاص00۲ میلیــارد تومــان بــرای احیــای دریاچــه ارومیه از ســوی دولــت خبــر داد که ایــن رقــم در اختیار کمیتــه ذیربط خود قرار خواهد گرفت.

ربیعــی افــزود: 0۶۳ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه تفکیــک ۲۳۲ میلیارد تومان برای اعتبــارات هزینه ای و ۸۲۱ میلیــارد تومــان تملــک دارایی بــرای طرحهای آبــی اســتانهای خوزســتان، لرســتان، کرمانشــاه، چهارمحالوب­ختیــاری، فــارس، مازنــدران و گلســتان تصویب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.