رأی‌دیوان‌دادگستری‌اروپا‌به‌نفع‌شرکت‌ایرانی

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبــردیگــ­راینکه،شــعبه عمومــی دیــوان دادگســتری اروپــا در حکمی درخصوص پرونده شکایت شرکت ایرانی «فولمن» از شورای اروپا، به نفع این شــرکت رأی داد. به گزارش ایســنا، بر اســاس حکم صادره، شورای اروپا محکوم به پرداخت ۱۷ هزار یورو غرامت به خاطر خسارات غیرمادی وارده به شرکت فولمن شده است. شرکت فولمن از جمله نخستین شرکتهایی بودکهبهبها­نهمشارکتدر­ساختتأسیسا­تهستهایوذی­لسیاستامنی­تی و خارجی مشترک اروپا در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. کلیه اموال و داراییهای مربوط به این شرکت بر اساس تصمیم ۳۱۴ شورای اروپا و آییننامه اجرایی ۸۶۶ سال 0۱0۲ نیز مسدود شده بود. حکم صادر شده از سوی دیوان دادگستری اروپا در تاریخ 0۳ سپتامبر 9۱0۲ (هشتم مهرماه ۸9) در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.