جزئیات جدید از بهبود شرایط وام مسکن

Iran Newspaper - - News -

محمد حسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن جدیدترین جزئیات از افزایش حداکثر عمر بنای مشمول وام مسکن از محل اوراق از ۰۲ به ۵۲ سال ســاخت را اعالم کرد. وی با اشــاره به اینکه امکان پرداخت سقف تسهیالت از محل اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن (تسه) برای امالک با سن بنای تا ۵۲ ســال میسر شــده اســت، گفت: این امکان تا پیش از این برای امالک تا سقف سنی ۰۲ سال ساخت از تاریخ صدور پروانه وجود داشت. وی مهمترین علت اتخاذ این تصمیم را جبران پایین بودن LTV« (نســبت تســهیالت پرداختی به ارزش ملک)» عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر نســبت تســهیالت پرداختــی بــه ارزش آپارتمانهـ­ـای مســکونی کاهش چشــمگیری یافته و این نســبت در پایینتریــ­ن حد خود قــرار دارد. از طرفی به دالیــل متعدد در حال حاضر امکان افزایش ســقف تســهیالت وجود ندارد. از اینرو بانک مسکن با اتخاذ این تصمیم شــرایط را برای تسهیالتگیر­ندگان تسهیل کرده تا بتوانند برای امالک قدیمیتر نیز از تسهیالت اوراق استفاده کنند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.