پیشنهاد افزایش 20 درصد حقوق برای حداقل بگیران

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصادی / محمــد باقر نوبخت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، از پیشــنهاد افزایش ۵۱ درصدی حقوق کارکنــان دولت و افزایــش بیش از ۰۲ درصد حقوق برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، خبر داد.

وی گفــت: نــرخ تورم نقطــهای در دو ماه گذشــته در مجموع بیش از ۲۱ درصــد تقلیــل پیدا کــرد و در ماههای آینــده نیــز میتوانــد کاهنــده باشــد. بنابرایــن ما در بودجه ۹۹ برای حقوق کارکنــان دولــت پیشــنهاد افزایش ۵۱ درصدی دادهایم. البته این پیشــنهاد بایــد در دولت و بعد هــم در مجلس تأییــد شــود.البته ایــن رقــم بــه طــور متوســط اســت. برای حداقــل حقوق و حقوقهــای پاییــن، حتمــاً میــزان افزایــش از ۰۲ درصــد هــم بیشــتر خواهد شد. ■ اجرای قطع وابســتگی به نفت را در بودجه ۹۹

نوبخــت افــزود: منابــع بودجه ۹۹ کمترین وابســتگی را بــه نفت خواهد داشــت؛ بهطــوری کــه میتوانیــم بگوییــم تکیــه بودجــه جــاری بهطــور مطلق از نفت برداشــته میشــود و ما حتــی ریالی از نفــت را در بودجههای جــاری و هزینــهای صــرف نخواهیــم کرد.

وی افــزود: بودجــه ســال ۹۹٣۱ در چارچوب طرح اصالح ساختار بودجه تهیه شده است. در این طرح از جهت منابــع، مصارف و نظــام بودجهریزی اصالحاتی انجام شدهاست.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره مــوارد اســتفاده از منابع نفتی گفــت: در ســال آینــده منابــع حاصل از فــروش نفــت را صــرف تملــک داراییهــا­ی ســرمایهای میکنیــم و بــرای طرحهــای عمرانــی اســتفاده خواهیم کرد.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه منابــع جایگزیــن نفــت را ســه منبــع «یارانههــا­ی پنهــان حاملهــای انــرژی»، «مالیــات» و «مولدســازی داراییهای دولــت» نامبرد و توضیح داد: مــا از بخشــی از حجم قابل توجه یارانههــا­ی پنهانــی کــه در حاملهای انرژی وجود دارد، استفاده میکنیم.

نوبخــت بخــش عمــده منابــع جایگزیــن را منابع مالیاتی عنوان کرد و بــا تأکیــد بــر اصــالح نظــام مالیاتی گفــت: قــرار نیســت از کســانی کــه در حال حاضر مالیات میدهند، مالیات بیشتری ستانده شود.

وی تصریــح کــرد: بــر اســاس طــرح مــا، کلیــه بنگاههــای تولیــدی مالیاتشــا­ن تقلیل پیــدا میکند ولی مــا پایههــای جدیــدی مثــل عایــدی ســرمایه تعریــف کردیــم کــه بــا آن مصــداق میتوانیــم مالیات بیشــتر و متناسبتری داشته باشیم.

نوبخــت در توضیــح دیگــر منبــع درآمــدی جایگزیــن درآمدهای نفتی گفت:منبــع ســوم هــم مولدســازی داراییهــا­ی دولــت اســت. بــه ایــن ترتیــب از ۷ میلیــون میلیــارد تومانی کــه وجــود دارد، میتوانیــم برخوردار باشــیم. بنابرایــن بــه نحــو مقتضــی منابــع جایگزیــن درآمدهــای نفتی را تأمین خواهیم کرد. ■ تعداد دستگاههای سیاستگذار کمتر از ۰۰۱ دستگاه

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اصالحــات بودجــه ۹۹ در بخــش هزینههــا را چنیــن توضیــح داد: کمیتــه ویــژهای در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن کمیتــه بررســی میکنــد کــه آیــا هزینههــای فعلی حتمــاً باید انجــام شــود؟ آیا بــرای ایــن هزینهها نمیتوانیــ­م از روشهــای دیگــر از جملــه از ظرفیــت بخــش غیردولتی استفاده کنیم؟

نوبخت با تأکید بر اصالح ســاختار در دســتگاهها، برنامههــا و ردیفهای موجود در بودجــه گفت: یکی دیگر از اشــکالهای­ی که االن وجود دارد، عدم تمرکــز در اجرای سیاستهاســ­ت. در ســاختار بودجه هزار ردیف و دســتگاه و ۹ هــزار برنامــه ردیــف وجــود دارد. مــا همه ایــن دســتگاهها را بر اســاس برنامهها به دو دسته تقسیم میکنیم. رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در توضیح این تفکیک ســاختاری گفت: یــک دســته دســتگاهها­یی هســتند که سیاستهای آنها، برنامه را مشخص میکننــد. بــه طور مثــال االن در حوزه درمــان میبینید که اغلب دســتگاهها برنامه درمان دارند؛ هم قوهقضائیه، هــم آموزشوپــر­ورش، هــم نیــروی انتظامــی، هــم تأمیــن اجتماعــی و هــم وزارت بهداشــت و درمان برنامه دارنــد. باالخره یکی از این دســتگاهها باید سیاســتگذا­ر درمان و بقیه مجری آن باشــند. وی افــزود: از ایــن جهــت تعــداد دســتگاهها­ی سیاســتگذا­ر زیر ۰۰۱ دســتگاه خواهد بــود. در حالی که در بودجههــای ســنواتی بیــش از هزار دستگاه ردیف داشتیم. ■ بودجهریــز­ی ســال ۰۰۴۱ بهصــورت غلتان

نوبخت دربــاره تعامل بین دولت و دیگر دستگاهها در خصوص بودجه گفــت: همزمــان موافقتنامه­هــای بودجه بین دســتگاه مجری، دســتگاه سیاستگذار و سازمان برنامه و بودجه مبادلــه میشــود. مــا همــراه بودجــه یک ســند اجرایی بودجــه را هم که بر اساس بودجهریزی بر مبنای عملکرد تهیه میشــود، به مجلــس میدهیم. البتــه پیشــنهاد مــا تصویــب مجلس نیست، جهت اطالع مجلس محترم است.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تأکید بــر تدویــن دوســاالنه بودجه گفت: یکی دیگر از ویژگیهای بودجه امســال دو ســاالنه بودن است. همراه با بودجه ســال ۹۹، بودجه ســال ۰۰۴۱ هــم بهصــورت بودجهریــز­ی غلتــان و جهــت اطــالع مجلــس، تقدیــم میشــود. اعــداد و ارقــام آن بعــداً میتواند اصالح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.