فعالیتهرمی­ممنوعاست

Iran Newspaper - - News -

رمضانعلــی صادقزاده مشــاور عالی آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت، معــدن و تجارت کــه پیش از ایــن رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکـ­ـی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت بود، گفت: تمام مجموعهها باید بر اساس نماد اعتماد الکترونیکی کار کننــد. لــذا یکــی از نکاتــی کــه مــردم میتواننــد بهصحــت یک ســایت اطمینان پیدا کننــد، نمادی اســت کــه وزارت صمت با توجه به صحت و ســقم اطالعات فردی به متقاضی ارائه میدهد. وی ادامه داد: احتمال دارد که برخی از دریافتکنند­گان نماد اعتماد، تخلفهایی را در حوزه خود داشته باشند که بهطور قطع گزارشهای مردمی در اینگونه اتفاقات بسیار اثربخش اســت. صادقزاده اظهارداشت: هر سایت و مجموعهای که در قالب هرمی کار میکند، تخلــف کــرده اســت. دولت تحــت هیچ شــرایطی شــرکتهای هرمی را قبول نــدارد و فعالیت آنها را مجاز نمیداند. وی در پاسخ به این سؤال که چگونه افرادی که میخواهند زیرشاخههای­شــان را افزایش دهند، فعالیت خود را قانونی و مبتنی بر مجوزهای وزارت صمت میدانند، تصریح کرد: درست است که نماد اعتماد برای سایت آنها داده شده است اما این بدان معنا نیست که هر فعالیتی که آنها انجام میدهند مورد تأیید است. مشــاور عالــی آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت، معدن و تجارت در گفت و گــو با «ایران» اذعان داشــت: مجموعههــا در بازاریابی هیچ منع قانونــی ندارنــد ولــی بیــن ســایتهای بازاریابــ­ی و هرمی تفاوت اساسی وجود دارد. در بازاریابی طرف به هر میزان که کار میکند بهصورت مســتقیم پول میگیرد. یعنی وقتی کاالیی را به فروش میرساند، ســود دریافــت میکنــد. امــا در شــرکتهای هرمی فــرد کاالیی را به فروش نمیرســاند(کاالیی مبادله نمیشود) ولی برای او تراکنش مالی اتفاق میافتد. این نشان میدهد آن شرکت فعالیت هرمی دارد. وی ادامه داد: در مجموعههایی که افراد به ســمت عضوگیــری حرکت میکنند و بعــد از تکمیل عضو گیــری، دیگــر فعالیتــی انجــام نمیدهنــد هرمــی هستند و باید فعالیت آنها متوقف شود. صــادقزاده اذعــان داشــت: اتحادیههــ­ای صنفی، ســازمان حمایــت، ســازمان تعزیــرات حکومتــی، پلیــس فتا و گزارشهای مردمــی از مجموعههایی هســتند کــه میتواننــد در جلوگیــری از فعالیــت ایــن مجموعههای هرمــی همکاری کننــد و جلوی فعالیت آنها را بگیرند. وی بــا بیــان اینکــه دولــت فعالیــت ســایت مجموعههایـ­ـی کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیکـ­ـی را گرفتند، مرتب رصد میکنــد، گفت: مردم بهترین کمککننــده بــرای معرفــی شــرکتهای هرمــی هستند. در این مجموعهها شــاید سرشاخهها سود کننــد ولــی زیرشــاخهه­ا متضــرر میشــوند چــرا که معموالً این مجموعهها کالهبرداری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.