سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی

Iran Newspaper - - News -

فرهــاد دژپســند، وزیر امــور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به 3 اقــدام ایــن وزارتخانه بــرای کاهش فرارهــای مالیاتی گفت: برخــی افــراد مالیاتهای معــوق را بهعنــوان فــرار مالیاتی تلقی میکنند که درســت نیســت. وی تأکید کرد: برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف اســتفاده کنیم و بهترین ابزار هوشمندسازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست. وی ادامه داد: خوشبختانه تصویب قانون صندوقهای مکانیزه به این امر کمک میکند و اگرچــه شــورای نگهبان ایراداتــی گرفته و ایــن قانون به مجلس بازگشــته اما امیدواریــ­م در آینــدهای نزدیک، مجلــس رفع ایراد کــرده و این قانون تصویب و ابالغ شــود. دژپســند راهــکار دوم را تصویب قانون ارزش افــزوده در مجلس دانســت و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه ســال ۹۹ این قانون تصویب شــود تا با آغاز ســال آینده به اجرا درآید. وی گفت: ســومین مورد کامل کردن اطالعات مالی است. در این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۹۶1 و قانون ۹۶1 مکرر وجود دارد تا اطالعات را جمع کرده و بر مبنای اطالعات درســت فرآیند را شناسایی کنیم. البته کامل کردن اطالعات مالی در کنار موارد اول و دوم مؤثر است و یک کار زیربنایی به شمار میآید. وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این 3 راهکار، شــبکه جامع نظام مالیاتی و شــبکههای اطالعاتی را کامل میکنیم تــا بــا فــرار مالیاتی مقابلــه کنیــم. وی در مورد هپکو نیــز گفت: در این شــرکت مدیرعامــل و ســهامدار عمــده تعیین شــده و هیأت واگــذاری و شــورای عالی بورس هم مصوبات الزم را صادر کردهاند و اکنون منتظریم تا اولین مجمع را ســازمان خصوصیســاز­ی با حضور تمامی دارندگان سهام برگزار کند و بعد از آن هپکو با یک مدل جدید، مدیریت خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد در مورد شرکت آذرآب شرایط متفاوت است و بانک کشاورزی کار آن را انجام میدهد. دژپســند افزود: بهدلیل شرایط خاص، اصالحیه بودجهای توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شــده و ۶83 هزار میلیــارد تومان بودجه تعیین شــده اســت که امیدواریم بدرســتی و کامل محقق شود. دژپســند ادامه داد: در بودجه ۹۹ نیز قرار است نفت از بودجه جاری کشور حذف شود. /ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.