تب زود پولدار شدن

Iran Newspaper - - News -

خیلــی ســال اســت که شــرکتهای هرمــی در ایــران متولــد شــدند. معروفتریــ­ن آنهــا گلدکوئســت بــود. فعاالن این حوزه و سرشــاخهها محاکمه شــدند و پرونــده ایــن شــرکت هرمــی بســته شــد. هرچند که صحبتهــای ضــد و نقیضــی از فعالیــت دوبــاره آن شنیده میشــود. با وجود رفت و آمدهای شرکتهای هرمــی و اینکــه دولت تحــت هیچ شــرایطی فعالیت آنهــا را قبــول نــدارد برخیهــا بهدنبال توجیــه کردن مــردم برای الحاق به شــبکه هرمیشــان هســتند. اما تجربه نشــان داده که هیچکدام از شــرکتهای هرمی نتوانستند موفق باشند و همیشه بعد از گرفتن حجم قابــل توجهــی زیــر شــاخه، فعالیــت خــود را تعطیل کردنــد. ایــن امر باعــث شــده زیرشــاخهه­ا متضرران اصلی شرکتهای هرمی باشند. آنها در سالهای اول فعالیت خود به زیرشــاخهه­ای خود ســود میدهند و آنها را مشتاق به عضوگیری میکنند اما در میانههای راه و بعــد از جمــعآوری ســودهای کالن دیگــر خبری از آنهــا نمیتــوان یافت.برخیها هم اعتقــاد دارند با وجــود ارز دیجیتال و ســایر فعالیتهای ســودده چرا بایــد ســراغ شــرکتهای هرمــی رفــت کــه هــر لحظه احتمــال پیگیــرد قانونــی از ســوی مراجــع قضایــی وجــود دارد. بر اســاس ایــن گــزارش و نتیجهگیری که از صحبــت با فعاالن این حوزه انجام دادیم، ریســک ســرمایهگذ­اری در شــرکتهای هرمــی زیــاد اســت و احتمــال دارد کــه شــما نتوانیــد زیرشــاخهه­ای خــود را گســترش دهیــد یا بهصــورت مرتب و ماهانه ســود بگیرید. لذا این راه پولدار شدن نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.