رگهای بریده در ارس

Iran Newspaper - - News - مریم جعفری حصارلو عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و جهان

نویسندگان به اجماع در یادداشت خود در برشور نوشتهاند: «رگ که بجنبد حتی ســه سرباز بینام هم میتوانند تاریخ بســازند. رگ که بجنبد لشــگر چهل و هشت شوروی، چهل و هشــت ســاعت درجا میزنــد در برابر چهــار برنو! رگ که بجنبد عشــق آغاز میشود، وطن معشــوق میشود، ماشه چکانده میشود».

داســتان نمایــش «رگ» از زبــان یــک ســرباز امــروزی روایت میشــود که ماجرای این حادثه را با شــیوهای مشابه نقالی یا پرده خوانی با صدای رســا و پرشــور میگوید. نقلی که بــه روایتهای نامهای هم تلنگر میزند و در جای جای روایــت، شــاهد خوانــش نامههایی هســتیم که ســه ســرباز برای خانواده هایشــان نوشتهاند. تنها نامه مصیب به زبان خــودش و در دل فلــش بکها و روایتهــای موازی با زبان خودش خوانده میشود.

نامههــا ویژگی بــازی باز زمان و مــکان را بهدنبال دارد و نوعی از سوررئالیسـ­ـم در این اثر مشهود است. کاراکترها در روایتهــای نقــال دراماتیزه شــدهاند و بنابرایــن بهصورت اپیزودیــک و به شــیوه نمایشهــای غربی دیده میشــوند. درعیــن حال تــالش بــرای رئالیســم و واقعگرایــ­ی در روند کشــمکشها؛ باعــث باورپذیری اســت و بازیگری به شــیوه استانیسالو­سکی بخوبی تصویرمی شود.

از ســوی دیگــر ســرباز امروزیــن میتواند نمــادی از رود ارس باشــد که با صدای یک سرباز، تاریخ را روایت میکند زیرا ســرباز مدام یادآور میشد که رود ارس همه این وقایع را خوب به یاد دارد و شــاید بتــوان گفت که راوی، رود ارس بود.

ویژگی برجســته ایــن نمایش طراحی صحنه اســت. در طراحی صحنه دو شــیوه اســتفاده شــده اســت؛ یک شــیوه رئالیســتی که دکور ژاندارمری رئالیســتی را بهصورت ثابت در صحنــه نشــان میدهــد و دوم دکورهایــی کــه بــا به هم ریختــن مکان و زمان به صحنه منتقل میشــوند؛ همچون دکــور پرتابــل تلگــراف خانــه تبریــزی، تخــت خــواب و ..... همچنیــن المانهــای ثابتــی نیز در ایــن اثر وجــود دارد که مفاهیم کنایی دارند.

همچــون قــرص قمــر کــه آرزویــی خــون بــار را تصویــر میکند؛ چنانچه در پایان خونین میشود یا چهار پایه که بر آنها فانوس آویزان اســت و نمادی از سرهای به دارآویخته است.

در نــور پردازی، با اســتفاده از نور موضعی بازی با مکان و زمان بخوبی نشــان داده شده و عوامل و دست اندرکاران اثر توانستهاند تا نمایشی بسیار خوش ریتم را اجرا کنند. نمایش رگ نویســنده: ایوب آقاخانی، فرهاد امینــی، ویــدا دانشــمند (براســاس طرحی از ایوب آقاخانی) کارگردان: ایوب آقاخانی بازیگــران: بــرزو ارجمنــد، وحید آقاپور، بهناز بســتان دوســت، الهه شه پرست، محسن بهرامی، عرفان ابراهیمی،هلنبهرامی

محل اجرا: ســالن چهارســو تئاتر شهر

زمان اجرا: ۰۳:۹۱ - تا ۹۱ مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.