دولت عراق از دومین بسته پیشنهادی خود رونمایی کرد

Iran Newspaper - - News -

گــــــروه جهـــــــا­ن / دفتـــــــ­ــر نخســـتوزی­ـــــری عـــــــــ­راق، ســه روز پــس از ارائــه بســته اقتصادی-اجتماعــی خــود بــرای پایــان دادن بــه اعتراضهــا در ایــن کشــور، در بیانیهای مفاد دومین بسته مصوبه هیأت دولــت را در ایــن خصــوص منتشــر کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه رئیسجمهوری عراق خواهان ایجــاد اصاحات در کابینه «عــادل عبدالمهــد­ی»، نخســتوزیر این کشور شده است.

بهگــزارش خبرگــزاری «شــینهوا»، در بســته دوم تصویــب شــده از ســوی کابینه عــراق، اعــام شــده، کمیســیونی بــرای اعطــای زمیــن بــه نیازمنــدا­ن تشــکیل شــده کــه ریاســت آن را نخســتوزیر خود برعهــده خواهــد داشــت. همچنیــن بنــا اســت، بودجــهای 12.6 میلیــون دالری در اختیــار وزارت بــرق سراســری عــراق قــرار گیرد تا با توسعه فناوری انرژی خورشیدی بــرق را بهصورت رایــگان در اختیار 3 هزار خانواده نیازمنــد بگــذارد. وزارت بازرگانی نیز موظف شــد با به صفر رساندن مالیات ســرمایهگذ­اریهای کوچــک همچــون شــرکتهایی کــه در نظافــت شــهری و تفکیــک زبالــه همــکاری دارنــد و ترغیــب ســرمایهگذ­اران خــرد، زمینــه را بــرای اشتغالزایی جوانان فراهم کند. توزیع زمین بین فارغالتحصی­ان رشتههای کشاورزی و جذب فارغالتحصی­ان رشتههای دیگر در دانشگاهها از دیگر اقداماتی است که کابینه عــادل عبدالمهــد­ی بــه تصویب رســانده اســت. البتــه ایــن مصوبهها بــرای اجرایی شــدن ابتدا باید به پارلمان ارســال شــود تا بعــد از تأییــد در پارلمــان تبدیــل به حکم اجرایی شود.

در حالــی کــه کابینــه «عــادل عبدالمهدی» از بســته دوم خود رونمایی کردهاســت، ایســنا بــه نقــل از «ســومریه نیــوز» خبــر داد، «برهــم صالــح»، رئیس جمهوری عراق خواهان انجام اصاحات در کابینــه بــا هدف بهبــود عملکــرد آن و ارائه خدمات به شهروندان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.