نبرد «کاخ سفید» با «کنگره» در زمین قانون اساسی

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان / «رونــد تحقیقــات شــما بــرای اســتیضاح رئیسجمهوری خاف قانون اساســی است. با شما همکاری نخواهیــم کــرد.»؛ این خاصه نامــه 8 صفحهای کاخ ســفید برای رهبران جناح حزب دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا اســت. نامهای کــه از آن بهعنوان اعان جنگ کاخ ســفید به کنگره و نبرد دو طرف بر ســر مفاد قانون اساسی است.

بهگزارش ســایت شــبکه خبری امریکایی «انبیســی نیوز»، در این نامه که به امضای «پت سیپولون»، مشاور کاخ سفید رسیده، تأکید شده است: «تا پیش از این هرگــز در تاریخ مجلس نمایندگان امریکا، تحت کنترل هر حزبی که بوده، ســابقه نداشته است مردم بهخاطر سیاست دلخواه یک حزب اینگونه به مسیر خطرناکی کشیده شوند.» در این نامه 8 صفحهای که به دست رهبران دموکرات کنگره امریکا از جمله «نانســی پلوســی»، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان رسیده است، دموکراتهای مجلس نمایندگان متهم به اجرای یک «نمایش سیاسی» شدهاند که بدون توجه به رعایت انصاف و عدالت، قانون را نادیده گرفتهاند.

ایــن نامه همچنین حزب دموکرات را متهم کــرده، بدون توجه به مفاد قانون اساســی دربــاره رونــد اســتیضاح و رأیگیری دربــاره چنین مســألهای در مجلس، روند تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده اســت. مطابق قانون اساسی امریکا، روند اســتیضاح یک رئیسجمهوری، با درخواســت حداقل یک نماینده مجلس نماینــدگا­ن آغاز میشــود و پس از آن این درخواســت به کمیتــه قضایی مجلس میرود تا مورد بررسی قرار گیرد. اگر اتهامات مورد تأیید این کمیته قرار گرفت، در نشست ویژه مجلس نمایندگان به متن تهیه شده برای استیضاح رأی میدهند و پس از آن متن استیضاح و مدارک اتهامات به سنا فرستاده میشود.

بــه نظــر میرســد در خوانــش متن قانــون اختــاف نظرهایی بیــن دو طرف وجــود دارد. کاخ ســفید معتقــد اســت، مجلس نماینــدگا­ن باید ابتدا دســت به رأیگیری میزد و ســپس برای جمعآوری مدارک برای افراد و نهادها احضاریه میفرســتاد. امــا مجلــس نماینــدگا­ن میگویــد قصــد دارد پــس از جمــعآوری مــدارک رأیگیــری کنــد. در ایــن ارتبــاط دیــروز «نانســی پلوســی» در سلســله توئیتهایــ­ی «دونالد ترامپ» را متهم کرد که ســعی دارد بــا «بی قانونی» خود را مبرا از اتهامات بداند. او گفت: «این نامه سراســر اشــتباه اســت و بیقانونی از آن میبــارد. ایــن نامه تاش میکنــد، وقایعی را که در دولــت ترامپ میگذرد، پنهان کند و نگوید که رئیسجمهوری چگونه از قدرت خود استفاده کرده تا یک قدرت خارجی را تحت فشــار بگذارد، در انتخابات 2020 دخالت کند.» پلوســی همچنیــن تأکیــد کرد کــه ترامپ باالتر از قانون نیســت و بنابرایــن آنها به تاش خود برای استیضاح رئیسجمهوری ادامه خواهند داد. ■ سنگاندازی کاخ سفید در مسیر تحقیقات

این نامه اندکی پس از آن برای سران حزب دموکرات در کنگره امریکا فرستاده شــد که وزارت خارجه این کشــور در دستوری کتبی به «گوردون ساندلند»، نماینده امریکا در اتحادیه اروپا اعام کرده بود، نباید برای ادای توضیحات به جلسه استماع در کنگره امریکا برود. «نانسی پلوسی» این اقدام کاخ سفید را سوءاستفاده از قدرت خواند. «ساندلند» قرار بود درباره معلق ماندن کمک نظامی امریکا به اوکراین که پیشتر کنگره امریکا آن را تصویب کرده بود، توضیح بدهد. کمیته قضایی مجلس نماینــدگا­ن امریــکا تاکنون موفق شــده از 4 نفــر در این خصوص تحقیــق کند. این چهار نفر عبارتند از: مایکل اتکینسون، بازرس کل نهادهای اطاعاتی امریکا، کورت والکر، فرســتاده ســابق امریکا به اوکراین، استیون لینیک، از کارمندان سابق وزارت خارجه امریکا و جوزف مگوایر، سرپرست مدیریت اطاعات ملی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.