واکنش حناچی به بستن درهای بوستان مادر بدلیل حضور همسر «ظریف»

Iran Newspaper - - News -

شهردار تهران درباره خبر بسته شدن درهای بوستان مادر بخاطر حضور همسر وزیر خارجه گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده باشــد، براســاس تصمیم سلیقهای بوده اســت. بهگزارش ایسنا، پیروز حناچی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که درهای پارک مادر بخاطر حضور همسر ظریف بســته شــده اســت؟ اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی هم افتاده باشد براساس تصمیم ســلیقهای بوده اســت. نه ما و نه وزیر خارجه موافق این اتفاق نبودهایم. وی درباره خدمات شهرداری تهران برای مراسم اربعین اظهار کرد: حدود ۰۰۴1 نفر از نیروهای خدمات شــهری شــهرداری تهران به نجف و کربال رفتهاند که البته ما خیلی اصرار نداریم که این خدمات به اســم شــهرداری ارائه شــود. امســال کســانی که به زیارت میروند برای پاکیزه نگه داشتن مسیر راهپیمایی اقدام میکنند که یک کار مردمی اســت و شهرداری فقط زمینه آن را فراهم کرده است یعنی وسایل در اختیار زائران قرار داده و ساماندهی الزم را انجام میدهد تا زبالهها از مسیر راهپیمایی جمعآوری شــود. حناچــی درباره برنامه شــهرداری برای جمــعآوری معتادانی کــه در میادین تجمع میکنند، گفت: کار مشــترکی بین شــهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی در حال انجام اســت که نتایج آن را اعالم میکنیم. وی درباره بدهیهای شهرداری به خاطــر حوزه حملونقل درونشــهری گفت: بخش عمده بدهی شــهرداری تهران مربــوط به متــرو و حملونقــل عمومی اســت و شــهرداری نباید برای حل مســأله ترافیک و آلودگی هوا تنها باشد زیرا این مسأله یک مسأله حاکمیتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.