دستور ویژه وزیر بهداشت درباره رسیدگی فوری به «چنارمحمودی­ها»

Iran Newspaper - - News -

وزیر بهداشــت، طی نامهای به معاون بهداشــت ایــن وزارتخانه دســتور داد کــه هر چه ســریعتر مرکز خدمات جامع ســالمت در روســتای چنار محمودی ایجاد و تیم تخصصی و فوقتخصصی در این مرکز مستقر شود.

بــه گــزارش وبــدا، متــن نامــه دکتــر ســعید نمکــی خطاب بــه دکتر علیرضا رئیسی- معاون بهداشت وزارت بهداشت به شرح زیر است:

«اینــک کــه با هوشــمندی مــردم عزیــز و تــالش بیوقفه مســئوالن محتــرم، گروههــای ضــد انقــالب و معانــد در ایجــاد آشــوب بــه بهانــه آلودگــی تعــدادی از هموطنانمــ­ان بــه ویــروس HIV نــاکام ماندند و ضمن تشــکر از پیگیریهای مســتمر جنابعالی، جنــاب آقای دکتر گویا و افــراد فعــال در حــدود ۰2 تیــم اعزامــی در ماههــای اخیــر به اســتان چهارمحال بختیاری و بررســیهای دقیق کارشناســی همکاران استانی و ستادی، ضروریست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

گروهی فتنه انگیز جهت تشــویش اذهان عمومــی تالش کردهاند از یک ســو کلیه مردم شریف روســتای چنارمحمودی را آلوده به ویروس قلمــداد نماینــد کــه آخریــن بررســیها خوشــبختان­ه حاکــی از آلودگی درصــد کمــی از مردم و ســالمتی اکثر اهالی روستاســت. از ســوی دیگر ســعی کردندًاز این ابــزار کذب جهت بدنامی نظام بهداشــتی درمانی کشــور و نهایتا ضربه به آبروی جمهوری اســالمی در رســانههای بیگانه بهرهبرداری کنند که در این راســتا نیز بحمــداهلل توفیق نیافتند و مردم شــریف منطقــه تــا آخریــن لحظه بــا تیم بهداشــت و درمــان همکاری و همراهــی نمودنــد و در حــال حاضــر نیــز بــا اســتقرار همــکاران فوق تخصص در محل این همراهی صمیمانه ادامه دارد.

در راســتای این نیت شــوم تــالش نمودند موضعگیری در راســتای دفاع از حیثیت نظام بهداشــتی درمانی کشــور و خدمتگزاران به مردم را بهعنوان ابزاری جهت جریحه دار نمودن عواطف پاک مردم شریف آن روســتا اســتفاده نمایند، ضروریســت جنابعالی و همکاران ارجمند ســتادی و محلی ایــن واقعیت را به مردم عزیز منتقــل نمایند که هیچ کــس و در هیچ شــرایطی قصــد حرمتشــکنی آن عزیزان را نداشــته و ندارد.

به کارگیری عبارت «روابط نامطلوب» در گفتمان متداول ســازمانی بــه هرگونــه حرکت و فرآینــدی اطالق میشــود که با اصــول، ضوابط و اســتاندار­دهای علمــی منطبــق نباشــد. بدیهی اســت نامطلــوب بودن هرکــدام از فرآیندهــا میتوانــد در ایجاد بیمــاری نقشآفرینــ­ی کند که مصادیق متعددی دارد.

ایــن تعبیــر بــه مراتــب متفاوت از این اســت کــه گروهی بــا غرض و شــیطنت آن را «روابــط نامشــروع» تفســیر و تعمیــم داده و موجــب تشــویش اذهــان این عزیزان شــدهاند. کودک دو ســاله گرفتــار یا مردم متشــرع و خانوادههای شــریف و مؤمنــی که ممکن اســت در بین افراد مبتــال باشــند، کــدام بیانصــاف گرفتاریــش را حاصل روابط نامشــروع تفسیر میکند.

جنابعالــی و همکارانتــ­ان وظیفــه داریــد ایــن ســوءتفاهم را از ذهن مردم عزیز و شریف بزدایید و اعتقاد همه را به پایبندی ایشان به اصول دینی و اخالقی اعالم نمایید تا خدای ناکرده غباری از سوءتفاهم بر دل پاک این قوم نازنین نماند.

«فعــالً» اولویــت مــا در یافتــن بیماران و مســاعدتها­ی فوریســت. الزم اســت هرچه زودتر با تقویت تیم پزشکی موجود در منطقه فرآیند درمان جسمی و روحی این عزیزان تسریع و نتیجه گزارش شود.

تأمیــن دارو، تحت پوشــش قرار دادن موارد غیر بیمه، توانبخشــی و پوشــش امدادی بدون وقفه باید انجام پذیرد. بدیهی است کلیه موارد تشخیصی و درمانی تا انتها رایگان خواهد بود.

جهــت ایجــاد مرکــز خدمــات جامــع ســالمت در روســتا هرچــه زودتــر اقــدام و تیــم تخصصــی و فــوق تخصصــی در مرکــز مذکــور و همچنیــن در مرکز مشــاوره شهرســتان لردگان مســتقر و نتیجــه روزانه اعالم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.