اکیپ (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

صفحــه اول ایــن نشــریه موضــوع انتخــاب ســرمربی جدیــد تیــم لیــون فرانســه اســت و عکسهای کاندیدای مورد نظرهم که لوران بالن، ســرمربی ســابق پــاری ســنژرمن را نیــز دربــر میگیرد، به چاپ رســیده است. اکیپ از کیلیــان امباپــه، مهاجم مســتعد اما آســیبپذیر ســنژرمن هم یاد کرده و جدیدتریــن وضعیــت وی را تشــریح کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.