کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

انتخاب شــدن ســیلویو پولی به عنوان ســرمربی جدیــد آ.ث.میــالن و فــردی که جای جامپائولــ­و هدایتگر ناکام این تیــم را گرفته اســت، گــزارش و عکس نخست این نشریه را شکل داده است. «کوریــره» در این ارتباط با گنارو گتوزو، ســتاره و ســرمربی پیشــین میــالن هم صحبت کرده و راههای برونرفت این تیــم از بحــران فعلــی را تشــریح کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.