پارکینگ و ورودیهای بانوان به آزادی

Iran Newspaper - - News -

روز چهارشــنبه پلیــس یــگان ویــژه تهــران بــزرگ محــل ورود هــواداران بانــو بــه ورزشــگاه آزادی را مشــخص کــرد و طبــق هماهنگیهــ­ای به عمــل آمده، پارکینگهای شــماره ۹1 و ۰2 که در ضلع شــرقی ورزشــگاه آزادی قرار دارنــد مختص ورود بانــوان خواهــد بود و هیچ تماشــاگر مــردی حــق ورود به این پارکینگهــ­ا را نــدارد. همچنیــن براســاس هماهنگیهای به عمل آمده بانوان تنها از ضلع ورودی شــرقی ورزشگاه امکان ورود به استادیوم آزادی را خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.