شکست تیم ملی والیبال برابر قهرمان دوره قبل

Iran Newspaper - - News -

تیــم ملــی والیبال در ششــمین بــازی در جامجهانــی ۹1۰2 دیــروز بــه مصــاف آمریــکا رفــت و 1-3 مغلوب شــد. ایگور کوالکوویــ­چ بــرای شــروع مســابقه از ترکیــب جــواد کریمی، امیر غفور، علیاصغر مجرد، امیرحســین اسفندیار، میالد عبادیپور، مسعود غالمــی و محمدرضــا حضرتپــور اســتفاده کــرد. شــاگردان جــوان کوالکوویچ مقابــل تیمی بازنده شــدند کــه در دوره قبلی جامجهانی به مدال طال دســت یافته اســت. ســرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از مســابقه گفت:« این یک کالس آموزشــی خوب برای ما و بازیکنان جوانمان بود. ما خوب بازی کردیم اما در مقاطعی از بازی در ســطح تیم آمریکا نبودیم.» گفتنی اســت تیم ملی امروز در هفتمین دیدار خود از ساعت 8:3۰ به مصاف تونس می رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.