طاهریان: دولت زیرساختهای حضور بانوان در ورزشگاهها را فراهم کرده است

Iran Newspaper - - News -

طاهــره طاهریــان، نایــب رئیــس بانــوان کمیته ملــی المپیک با بیان اینکه مباحث مرتبط با حضور بانوان در استادیومها یک موضوع ورزشــی اســت و باید از تلفیق آن بــا مباحث سیاســی جلوگیری کــرد، گفت: «تاکنون بارها و بارها شــاهد حضور بانوان در سالنهای سرپوشیده و میادین ورزشی بودهایــم و به لطــف خدا هیــچ ناهنجاری بــه وجود نیامده اســت، زیــرا عالقهمندان ورزش افــرادی بــا فرهنــگ و بــا اصالــت هستند. تجربه حضور بانوان در مسابقاتی همچون والیبال و بســکتبال بســیار دلگرم کننــده بــوده اســت. در برخــی رشــتهها از سوی بانوان شاهد ابراز عالقه برای حضور در آوردگاه مســابقه نیســتیم اما رشتههای توپــی بــا اقبــال بیشــتری مواجهنــد.» وی با اشــاره بــه این موضــوع که دولــت تدبیر و امیــد زیرســاخته­ای حضــور بانــوان در ورزشــگاهه­ا را فراهــم کــرده اســت، افزود: «حضــور تماشــاگرا­ن در میــزان موفقیــت ورزشــکارا­ن تأثیرگــذا­ر اســت و همــواره تماشــای بازیهــا و مســابقات ســطح باال و حرفــهای هــم بــرای بازیکنــان و هــم تماشاگران منشأ خیر بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.