چرا اجازه ورود زنان عکاس صادر نشد؟

Iran Newspaper - - News -

حضــور بانــوان خبرنــگار و عــکاس در بــازی ایــران و کامبوج یکــی از چالشهای این دیدار تاریخــی بــود و اعــالم شــد کــه خبرنــگارا­ن و عکاســان زن ایرانــی برای تهیــه آیدی کارت ورود به ورزشگاه آزادی از طریق وزارت ورزش و فدراســیون فوتبــال اقــدام کننــد. در نهایت برخــی خبرنگاران اجــازه ورود به ورزشــگاه را دریافت کردند اما عکاســان خانم نتوانســتن­د مجــوز بگیرنــد. ســمیرا شــیرمردی یکــی از خبرنــگارا­ن فعال حــوزه فوتبــال درخصوص تهیه آیدی کارت ورود به ورزشگاه به «ایران» گفت: «خبرنــگارا­ن خانم زیادی درخواســت آیدی کارت داشتند و حتی خبرنگاران خانم در حوزههــای دیگر هــم برای گرفتــن آیدی کارت ایــن دیدار اقدام کــرده بودند که تعداد آنهــا مجموعــاً ۰4 خبرنگار بود امــا در نهایت فدراســیون بــرای 15 خبرنــگار خانــم آیدی صادر کرد.» او در ادامه افزود: «عکاســان بانو هم برای حضور در ورزشــگاه درخواست داده بودند اما گفته میشــود صدا وسیما با حضور آنهــا مخالفت کرد. گویا دلیــل مخالفت صدا وســیما، حضورعکاســ­ان در پشــت دروازههــا بود.» عالوه بر خبرنگاران داخلی، نمایندگان رســانههای خارجی هم اســتقبال خوبی برای حضور در این دیدار داشتند تا جایی که مازیار ناظمــی، ســخنگوی وزارت ورزش بــا اشــاره بــه نامه فیفــا مبنی بــر معرفی خبرنــگارا­ن و خبرگزاریهـ­ـای خارجــی بــه وزارت ورزش و جوانان برای پوشــش خبــری این دیدار گفت: «براساس فهرستی که فیفا ارسال کرده است 2۵ خبرنــگار، عــکاس، فیلمبردار و گزارشــگر از 21 شــبکه و خبرگــزاری خارجــی متقاضــی پوشش خبری این بازی هستند.»

همچنین اعالم شــد که فدراسیون جهانی فوتبــال «برای اطمینان از ورود هواداران زن» هیأتــی به ایران اعزام کــرده و یوری ژورکائف، مدیــر اجرایی فیفــا و بازیکن اســبق تیم ملی فوتبــال فرانســه یکــی از اعضــای ایــن هیــأت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.