بازگشت کالدرون و آغاز تمرینات پرسپولیس

Iran Newspaper - - News -

با بازگشت گابریل کالدرون از تعطیالت، دور جدید تمرینات پرسپولیس از امروز در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز خواهد شد. این مربی آرژانتینی تصریح کرده که حضور رسانهها و مردم عادی در تمرین امروز بالمانع است و این در حالی است که 5 ملیپوش ســرخها در تمرین حضور نخواهند داشــت. از سوی دیگر، کمال کامیابینیا که دوران نقاهت درمان کتفش را سپری می کند، از یک ماه دیگر قادر به همراهی یارانش و حضور در تمرینات پرسپولیس خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.