بازگشت فرشید باقری به تمرینات استقالل

Iran Newspaper - - News -

مهمترین ویژگی تمرین دیروز آبیهای تهرانی، بازگشت فرشید باقری بعد از مدتــی غیبــت بود. او که در پنج بازی از 6 مســابقه اســتقالل در این فصل غایــب بود و از مصدومیت و ناآمادگی رنج میبرد، دیروز ابتدا جلســهای با آندرهآ اســتراماچ­ونی داشــت و پس از آن به طور اختصاصی و سبک تمرین کرد تا مهیای تمرینات گروهی شود و سپس در شرایط دیدار برابر سایپا قرار گیرد که در بازگشــایی لیگ (از ۹2 مهر) برگزار خواهد شــد. اســتقالل در این حدفاصل با فجر سپاسی در جام حذفی هم مصاف خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.