مجلس اول؛ ترکیب قویترینها بود

Iran Newspaper - - News - یادداشت محسن رهامی نماینده ادوار مجلس

برخــالف بسیـــــــ­ــــــــــ­ــاری از

5 صاحبنظــرا­ن کــه موفقیــت مجلس اول را درنبود نظارت اســتصوابی و شــورای نگهبان میدانند، معتقدم که ساختار آن مجلــس، ناشــی از شــیوه عملکردسیاس­یوندراستان­ها و شــهرهای مختلــف کشــور بــود. درآن ســال، مســئوالن هرشهرســعی کردند که با غربالگــری قویترین افــراد را راهــی مجلس کننــد و اینگونه شــد که از هــر طیف سیاســی و اجتماعی نفــرات اول برای کاندیداتور­ی معرفی شده و مورد استقبال مردم هم قرار گرفتند. در بین روحانیون تهران که هنوز تحت عنــوان جامعــه روحانیت مبــارز فعالیت میکردنــد، چهــره هــای سرشناســی همچــون مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و رهبــری معظم انقــالب وارد مجلــس شــدند و در ســایر احــزاب نیزافرادی درهمین ســطح انتخاب شدند. نگاه بــه مجلس اول نگاه دیگری بــود. آن مجلس به تعبیر حضــرت امام(ره)، عصــاره فضایل ملت بود و کارآیی آن نیز بنا به مســئولیتی که از منظر قانونگــذا­ر بــه نماینــدگا­ن آن واگذار شــده بود با مجلس االن فرق زیادی داشت. دردولــت دو بخــش ریاســت جمهــوری و نخست وزیری فعال بود که قویترین عضو قوه اجرایی کشور یعنی نخست وزیر از سوی مجلس انتخــاب میشــد. از ایــن جهت قــدرت مجلس اول از مجلــس فعلی بســیار باالتر بــود و احاطه بیشتری هم بر دولت داشت.از همین رو، امیدی که بزرگان نظام به مجلس آن زمان داشتند هم بیشــتر بود. اما با شــکلگیری نهادهــای موازی و شــوراهای مختلــف، کارآیی این مجلــس پایین آمــد. امثــال ماهایی کــه در اوج جوانــی نماینده ملت شــده بودیم با شــرح وظایفی کــه در قانون بــرای ما تعیین شــده بــود، گمــان میکردیم که میتوانیم مشــکالتی از کشــوررا حل کنیــم. اما با وجودنهادها­یموازیهمچو­نمجمعتشخیص مصلحــت نظــام عمــالً این اختیــار از دســت ما گرفتهشد. اما درایــن بین، دلیل دیگری هــم میتوان برای عملکرد بهتر مجلس که ناشــی از ترکیب خوب آن بود، یافت و آن اینکه در سال 58 هیچ چهره سیاســی خانه نشــین نداشتهایم. کســی نبود که به دلیل سرخوردگی ناشــی از کنار گذاشته شدن از انتخابــات، خــود را محــروم از حضــور در نهاد قانونگذاری کشــور بداند. شــاید با تدبیری دراین زمینه بتوان مجلسی شبیه به دوره اول ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.