مجلس اول؛ بازتابی از جامعه آن روزهای ایران

Iran Newspaper - - News - یادداشت صباح زنگنه نماینده دور اول مجلس

مجلــس اول، نخســتین 4 مجلــس قانونگــذا­ری کشــور بود که بعــد از انقالب عظیم اسالمی شکل گرفت. ترکیب این مجلس پرشور، مخلص، انقالبــی، فــداکار و ایثارگــر شرایط ســالهای اول انقالب را بخوبی تداعی میکند. این مجلــس مصداق بــارز تعبیر حضــرت امــام (ره)، مبنــی بــر عصــاره فضایل ملت بــودن مجلــس اســت؛ چرا کــه مجموعه نیروهایی که وارد آن شدند انتخاب مردم بودند و هنــوز پول و ثروت و تبلیغــات در انتخاب آنان جایی نداشــت. به یــاد ندارم کــه نمایندگان آن دوران حتی یــک ریال برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کرده باشــند. این تنها یک مــورد از دالیل تفــاوت عمده مجلــس اول با دورههــای پس از خود و بخصوص سوم به بعد بود.

حضــور نحلههای فکری و سیاســی مختلف در مجلــس اول از دیگــر ویژگیهــای مثبــت آن اســت. از نیروهای انقالبی و مذهبی مسلمان و مســیحی گرفته تا نیروهای لیبــرال و تکنوکرات در مجلــس اول حضور داشــتند. حتی افرادی با تفکرات نیمه سوسیالیســ­تی یا پوششی از اسالم بــا قرائــت سوسیالیســ­تی هــم جــزو نمایندگان آن مجلــس بودنــد. مرحــوم بــازرگان، ابراهیم یزدی، یداهلل ســحابی و پســرش عزتاهلل، رضا اصفهانی و خیلی از نیروهایی که سرخط برخی مســائل کشور بودند در جمع نمایندگان حضور داشــتند. مرحــوم هاشــمی رفســنجانی، مقــام معظــم رهبــری و شــهید چمران کــه در زندگی و اندیشــهها­ی خود سرمنشــأ خیلــی از تحوالت بودنــد و ناطــق نــوری و مهدی کروبــی به دلیل آزادمنشی که بر آن مجلس حاکم بود به تعامل و تبــادل افــکار میپرداختنـ­ـد کــه همیــن عامل هم به جمعبندی مثبتی برای کشــور هم منجر میشد.

این ترکیب جمعیتــی، آزادی فکر و انتقاد و گفتوگــو بــه وکالی ملــت مــیداد و نتیجــه این نــوع از آزادیها بهترین نتایج را هم برای کشــور به بــار آورد. مجلس اول تأسیســی بود. خیلی از قوانین و ســاختارها را برپا کرد و بحث بودجــه، ارتش، ســپاه، بســیج بانــک مرکزی، آزادی مطبوعــات، اختیارات رئیس جمهوری و ســایر تشــکیالت قوه قضائیه و همه نهاهای متعلق به جمهوری اسالمی را براساس قانون اساســی پایهگذاری کــرد. در زمان فعالیت این مجلس آزادکردن گروگانهای امریکایی بحث ســنگین و تعییــن کننــدهای، هــم برای کشــور و هــم نحــوه تعامل بــا دنیا از طریــق گفتوگو بود. الگو گرفتن از این مجلس چارچوبهایی را تعییــن میکند که میتوانــد معیار و محک عملکرد مجالس ایران باشد. رفت و آمدهای ساده و زندگی بیتکلف نمایندگان مجلس در آن روزهــا الگوی همه مســئوالن بــود. مرحوم پــرورش با اینکــه عضو شــورای عالــی دفاع از کشور بود با موتورسیکلت رفت و آمد میکرد. حــال اگر ایــن شــرایط را در کنــار ایــن روزهای مجلس شــورای اســالمی قرار دهیم به تفاوت زیــادی بین این دو دســت خواهیــم یافت چرا کــه مجلــس اول ملغمــهای حقیقــی از بافت جامعه آن روز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.