مجلس اول؛ نتیجه میدان باز سیاسی

Iran Newspaper - - News - یادداشت مجید انصاری نماینده ادوار مجلس

مجلس اول شــورای اســالمی

1 در فضــای فوقالعاده ســالم کشــور پس از پیــروزی انقالب اســالمی تشــکیل شــد. ایــن انتخابات در اســفندماه ســال 58 و در فاصلــه کوتاهــی از پیروزی انقالب و در اوج نشاط سیاســی و آرمانخواهی مردم و انســجام ملی انجام گرفت. ایران آن روزها، شاخصههای یک جامعه زنده و پویــا و رو بــه آینده را در خود داشــت و امید مردم در اوج خــود بــود. اعتماد به مســئوالن نظام و در رأس آن حضــرت امــام خمینی و تمامــی قوای کشــور وجــود داشــت و مــردم در این شــرایط به دنبــال انتخاب شایســتگان­ی بودند کــه پایبند به اهداف انقالب و خواستهشان باشند. کاندیداهای آن دوره انتخابــات ابــداً دنبــال منافع شــخصی، گروهــی، بانــدی و قبیلــهای نمیرفتنــد و فضای حاکم بــر اکثریت رأیآورندگا­ن ایــن بود که برای خدمت به مردم وارد مجلس شدهاند.

برگزاری انتخابات در چنین شرایطی مجلس را در جایــگاه رفیعــی قــرار داد. پــس از ســالیان ســال که از تشــکیل مجلس فرمایشــی کــه اراده و رأی مــردم تأثیری در سرنوشتشــا­ن نداشــت میگذشــت، حال مردم ایــران یکبار دیگر طعم تأثیرگذاری خود را پس از شــرکت در همهپرسی، انتخابــات خبــرگان قانــون اساســی و ریاســت جمهــوری، میچشــیدند؛ آن هــم با شــرکت در انتخاباتی که همه اقشار و گروههای فعال سیاسی بجز جریانات ضد انقالب مانند ساواک و برانداز توطئهگر که در اطراف کشور بودند، در آن حضور داشتند و عموم جریانات انقالبی احساس آزادی کامل میکردند. چرا که از فیلترهای تنگنظرانه که بعدها بــه وجود آمد و در هــر دور از انتخابات هم بیشتر شد خبری نبود.

مســئوالن نظــام بــه انتخــاب مــردم اعتماد داشــتند و در مقابل هم مردم از امانتداری نظام مطمئــن بودند. ایــن اعتماد متقابل منجر شــد مردم به ســمت کسانی بروند که چهره خوبی در دوران مبارزه و ســالهای پیــروزی انقالب از خود نشان دادند و در کنارشان حاضر بودند.

بــا چنیــن رویکــردی، گرایــش ایــن مجلــس بیشــتر به ســمت روحانیون ســوق پیدا کرد. 164 نفر از روحانیون بنام انقالبی و همســوی اندیشه امــام، نمایندگی ملت را برعهــده گرفتند. غیر از افراد معدودی که در ســایر نهادها ناگزیر به ارائه خدمــت بودنــد، روحانیــون انقالبی خوشــنامی همچــون شــهید باهنــر، مقــام معظــم رهبری، مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی، محالتی و گلــزاده غفوری به عنــوان وکالی ملت انتخاب شــدند. غیر از جمع زیــاد روحانیــون راه یافته به مجلس، از بازاریان انقالبی، اساتید و دانشگاهیان هــم در ایــن جمــع حضور داشــتند کــه عطااهلل مهاجرانی و شــهید دیالمه از دســته دانشجویان نماینــده ملت بودنــد. در نتیجه فراگیری اقشــار اجتماعــی و آزادی انتخــاب مــردم در میــدان کامالً باز انتخاباتی، جنبش مسلمانان مبارز هم کاظم ســامی را به عنــوان نماینده راهی مجلس کــرد. حتــی مجاهدین خلــق (منافقیــن) هم در این انتخابات کاندیــدا معرفی کردند که هرچند مورد اســتقبال زیــادی قرار نگرفتند امــا مردم به ســمپاتیها­ی آنــان رأی دادند. این میــدان برای نهضت آزادی و جبهه ملی هم باز شد و بزرگانی همچون معین فر، صباغیان، سحابی و به آن راه یافتند. از جمله افرادی هم که به حزب جمهوری اســالمی گرایــش داشــتند و در مجلــس حضــور یافتنــد، مرحوم هاشــمی و شــهید باهنــر بودند. از جامعه معلمین هم شــهید رجایــی و از میان دانشــجویا­ن خارج از کشور هم شهید چمران در مجلــس اول حضور داشــتند. این اتفاق و شــکل گیــری رنگین کمان سیاســی در مجلــس دلیلی نداشــت جز اینکه میدان انتخاب برای مردم باز بود. کاش همین روند تداوم پیدا میکرد تا شاهد کارآمدی بیشتر خانه ملت میشدیم نه اینکه در هر دور محدودیت بیشــتری بر آن تحمیل کنیم. جمله «میزان رأی ملت است» کلیدواژه اعتماد مــردم به حضــرت امــام(ره) بــود اما متأســفانه برخی جریانات سیاسی، این میزان را در کنترل و فیلتر رأی مردم میدانند. حال بهتر است به این بیندیشیم که چه کردیم که مجلس را دیگر در آن جایگاهاولی­خودنمیبینی­م؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.