اعتراف رئیس موساد درباره فهرست ترور اسرائیل

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگــر اینکه، رئیس ســازمان جاسوســی اســرائیل «موســاد» گفت که ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران تاکنون در فهرست ترور اسرائیل قرار نگرفته است اما ترور وی امکانپذیر است. بــه گزارش «انتخــاب» به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یوســی کوهین» در گفــت وگــو بــا روزنامــه عبری «مشــبحاه» افــزود: «موســاد کارهای ســلیمانی را زیــر نظر دارد و ما به مبارزه بــا آنها میپردازیم و هرکاری را انجــام میدهیم تا از دســتیابی ایران به ســالح هســتهای جلوگیری کنیم.» کوهین با اشاره به موضوع ترور افراد جنبش مقاومت اسالمی فلســطین «حماس» گفت: «افراد بزرگ جنبش حماس را در جهان ترور میکنیم اما حماس آن را اعتراف نمیکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.