انفجار در بدنه نفتکش ایرانی در 60 مایلی عربستان

سخنگوی وزارت امور خارجه: بررسی جزئیات و عوامل این اقدام خطرناک ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاسی/ نفتکش ایرانی در دریای ســرخ هــدف اصابــت موشــک قــرار گرفت. صبــح دیروز بود که خبر رســید یــک نفتکــش متعلق به شــرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ایران در اثر انفجارهایـ­ـی که در بخــش بدنهاش رخ داده، دچار آســیب شــده اســت. پس از اعالم تروریســتی بودن حادثه از ســوی کارشناســا­ن فنــی مســتقر در نفتکش، روابــط عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت ملی نفتکش ایــران اعالم کرد کــه نفتکــش ایرانــی «ســابیتی» در دو انفجــار جداگانه احتماالً بــر اثر اصابت موشک در ساعتهای ۵ 5:20و دقیقه صبح در 0۶ مایلی بندر جده عربستان ســعودی دچــار انفجــار در بخش بدنه شــده است. موشــکهایی که بر اساس بررســیها از مکانی نزدیک بــه کریدور عبــوری ایــن نفتکــش از شــرق دریــای ســرخ شــلیک شــدند. ایــن حادثــه اگر چــه ســبب آتشســوزی و آســیب کلی نفتکــش و آســیب بــه خدمــه نفتکش نشــد اما با آسیب رساندن به دو مخزن اصلــی، موجب خروج نفــت و آلودگی زیستمحیطیش­دهاست.

بــه گــزارش ایرنــا، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان در واکنــش بــه این رویــداد با یادآوری اینکه در چند ماه گذشتهبرخیا­قداماتتخری­بیدیگرنیز علیه نفتکشهای ایران در دریای سرخ صورتپذیرفت­هکهبررسیها­درخصوص عوامــل دخیل در این اقدامــات در حال انجاماست،تأکیدکرد:بررسیجزئیا­تو عوامل این اقدام خطرناک ادامه داشته و پــس از حصــول نتیجه اعــالم خواهد شــد. عباس موســوی همچنین بــا ابراز نگرانی درخصوص آلودگی ایجاد شــده در منطقه به دلیل نشــت شدید نفت از مخازن آســیبدیده کشــتی، اعالم کرد: «کلیه مسئولیتهای ناشی از این اقدام از جمله آلودگی شــدید زیستمحیطی ایجادشدهدر­منطقهبرعهد­هعواملاین ماجراجوییخ­طرناکاست.»

بــا وجــود وقــوع ایــن حادثــه در نزدیکی آبهای ســرزمینی عربستان، دولــت ریاض از موضعگیــری پیرامون آن خــودداری کــرد. ســکوتی کــه بــا شــایعاتی مبنــی بــر اصابــت موشــک از خــاک عربســتان بــه نفتکــش ایرانی همــراه شــد. اما شــرکت ملــی نفتکش ایــران این شــایعات را تکذیــب کرد. به گزارش فارس، ســرهنگ «پیت پاگانو» ســخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا مستقر در آبهای منطقه غرب آســیا نیز با اعالم اینکــه از وقوع انفجار در بدنه نفتکش ایرانی در دریای ســرخ اطــالع دارد، گفــت که هیــچ اطالعات دیگری در این باره ندارند. گمانهزنیها پیرامون مســبب یا مســببان این اقدام تروریســتی اما سبب شــد که مقامهای چند کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل درباره آن موضعگیری کنند.

به گزارش رویترز، «گنگ شــوانگ» ســخنگوی وزارت امور خارجــه چین از طرفهــای مرتبط با انفجار روز جمعه در نفتکــش ایرانــی در دریــای ســرخ درخواســت کرد برای برقــراری صلح و ثبات در منطقه وارد تعامل شوند.

وزارت خارجه روســیه هم با صدور بیانیــهای، بــه حادثــه پیشآمــده برای نفتکــش ایرانــی و گزارشهایــ­ی از انفجــار در بدنــه آن در آبهای نزدیک عربستان ســعودی واکنش نشان داد و گفت هنوز برای تعییــن یک مقصر در حادثه نفتکش ایرانی بسیار زود است و بایدمنتظرن­تایجتحقیقا­تبیشتربود.

در ســطح تحلیــل ناظــران حملــه موشــکی به نفتکش ایران را با تحوالت اخیــر در منطقــه از جملــه نشــانههای مثبتی که از تالشها برای میانجیگری میان ایران و عربستان دیده شده است، بی ارتباط نمیدانند. پیشتر در جریان ســفر نخســت وزیــر ژاپن بــه ایــران نیز حمله همزمــان به نفتکشهــای ژاپن در خلیج فارس بــا چنین ارزیابیهای­ی همــراه بــود. آخرین خبرهــا از نفتکش سانحه دیده ســابیتی اما حکایت از آن دارد کــه ایــن نفتکــش بعــد از پایداری وضعیــت کلی با ســرعتی کــم در حال تــرک منطقــه و حرکــت بــه ســمت آبهای خلیج فارس است.

نصــراهلل سردشــتی، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفتکــش در گفتوگــو با شــبکه العالم با اشــاره بــه این موضوع کــه خدمــه نفتکــش در ســالمت کامل هســتند، گفــت: هیــچ طرفــی، هیــچ کمکــی به نفتکش آســیب دیــده ایران در دریای سرخ نکرده است. به گفته او، متخصصانتوا­نستندنشتبی­شترنفت به دریا را مهار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.