امتناع صداوسیما از پخش جوابیه دولت

یک مقام آگاه در دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت: اقدام صداوسیما غیرقانونی است

Iran Newspaper - - News -

صــدا و ســیما به جای پخــش جوابیه تصویری دولت که در پاســخ به اتهامات مطــرح شــده در ماجــرای خودســوزی سحر خدایاری تهیه شد، یک نامهنگاری صرف با رئیس این ســازمان برای پخش این جوابیه را به «فشــار بر صدا و ســیما» تعبیر کرد و در اقدامی غیرقانونی، مدعی شد که زیر بار پخش این مستند نمیرود.

مدیــر روابــط عمومی صدا و ســیما، در اقدامی خارج از عرف رسمی، درباره آنچه اعمال فشار دولت علیه این رسانه دربــاره پخــش ایــن جوابیــه خوانــد، به فضاسازیهای توئیتری روی آورد که در پاســخ به این اقدام، یک مقام مطلع در دبیرخانه شــورای اطالع رســانی دولت، ضمــن رد هرگونه فشــار، ایــن اقدامات ســایبری را «ناشــیانه» توصیــف کرد که «بــا مشــی و آداب اداری رســانه ملــی همخوانی ندارد.»

بــه گــزارش ایرنــا، ایــن مقــام آگاه در دبیرخانــه شــورای اطالعرســا­نی دولت، بــا بیــان اینکــه شــبکه ســه صدا و ســیما در برنامــه «پرونــده ویــژه» بــا موضــوع «دختــر آبی» به صورت کامــالً جهتدار و هدفمنــد اتهامــات صریح و بــی پایه و اساســی را متوجه دولــت منتخب مردم کرده است، گفت: دولت با استناد به بند 0۳ «اساســنامه ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اســالمی» جوابیهای تصویری بــرای پخــش در تلویزیون تهیه و ارســال کرده و صدا و سیما طبق قانون موظف به پخش این جوابیه اســت؛ هرگونه امتناع ازپخش جوابیه دولت به اتهامات مطرح شده«غیرقانونی»است.

در بنــد 0۳ اساســنامه مذکور تصریح شــده اســت «چنانچــه در برنامههــا­ی پخش شده سازمان... یا در اطالعیههای صــادره از ســوی آن ســازمان، مطالبــی مشــتمل بر توهیــن، افترا یا خــالف واقع نســبت به هر شــخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد»، سازمان موظف اســت: «در صــورت قبــول اعتــراض در ۴2 ســاعت پاســخ را به صورت عادالنه و حداقــل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشــد در همان برنامه و ســاعت و در همــان شــبکه بــه صورت رایگانپخشن­ماید.»

بــه گفتــه ایــن مقــام مطلــع، در پــی خودســوزی تأســفبار ســحر خدایــاری، شــبکه ســوم ســیما با ورود دیرهنگام به ماجرا، درمیزگردی، انگشــت اتهام عدم ورود زنــان بــه ورزشــگاهه­ا را بــه ســمت دولــت نشــانه رفــت و مدعی شــد علت منع زنان از حضور در ورزشــگاهه­ا، آماده نشــدن زیرســاخته­ا از ســوی دولــت بودهًاســت، بنابراین از آنجــا که این ادعا کامال کــذب و غیــر واقعی بــود، دولت با هدف شــفاف ســازی، نه یک «مســتند» بلکه «جوابیه تصویری» کوتاهی شــامل توضیحات سخنگوی دولت، وزیر ورزش و نماینــده رئیــس جمهــوری در شــورای نظــارت بــر صــدا و ســیما، تهیــه و بــرای پخش به صدا و سیما ارسال کرد.»

ایــن مقــام مطلــع افــزود: «موضــوع ارســال جوابیه به همــراه نامه خطاب به رئیــس صدا و ســیما، امری بســیار رایج، طبیعی و حق دولت و اساساً هر شهروند عادی است و غالباً هم در چنین مواقعی رســانه ملــی موافقت یــا عــدم موافقت خود را با درخواســت دولت، یا رسماً طی نامه یا به شــکل غیر رسمی در گفت وگو با مســئولین دولت اعــالم میکند. اینکه بــدون هیچ مقدمــهای یک مدیــر از این سازمان شتابزده تصمیم رسانه ملی را توئیت کند و بالفاصله همان را تبدیل به خبر کرده و القا کند که دولت صدا و سیما را تحت فشــار قرار داده، رفتاری ناشــیانه اســت که بــا مشــی و آداب اداری رســانه ملی همخوانی نــدارد و از آن بدتر متهم کردن دولت به داشتن اغراض سیاسی و انتخاباتی اســت که قطعاً جدای از اینکه افتــرا و تهمــت و کــذب اســت حکایت از نیات مغرضانه مدیر یاد شده دارد.

ایــن مقــام آگاه در دبیرخانه شــورای اطالعرسانی دولت، با رد هرگونه اعمال فشــار به صــدا و ســیما که در خبرســازی انجــام شــده از توئیــت مدیــر یاده شــده آمــده، گفــت: دولــت صرفــاً یــک نامــه بــه عنــوان شــخص آقای علی عســگری رئیس ســازمان صدا و ســیما به پیوست یک نســخه جوابیه تصویری ارسال کرده و حتــی ایــن نامــه را پیگیری هــم نکرده اســتًچــه رســد بــه وارد آوردن فشــار و اساســا دولت جز نوشــتن نامه به رئیس صــدا و ســیما و بیــان درخواســتش چــه ابزار فشــاری دارد که این خالفگوییها و وارونهنمای­یها اعمال می شود.

بــه گفته ایــن مقام مطلــع، این مدیر ادعا کرده اســت که دولــت تصمیم دارد جوابیه خود را در فضای مجازی منتشــر کنــد، در حالــی کــهًاگــر چنیــن قصــدی در میــان بــود حتما بــه جای اســتفاده از ظرفیتهای حقوقی که قانون در اختیار هــر شــهروندی قــرار داده زودتــر این کار را انجــام مــی داد. امــا متأســفانه اکنــون کــه افکار عمومی بــا چنین موضعگیری سیاسیکاران­هونازلمشوه­شده،ناگزیریم برای تنویر افکار عمومی از ظرفیت های دیگراستفاد­هکنیم.

ایــن مقــام مطلــع گفــت از رئیــس ســازمان صدا و سیما که همواره مجدانه تــالش داشــتهاند چالشهــا و اختــالف نظرهــا به دور از تنش و بــا رعایت قواعد و بامتانــت حــل شــود انتظــار مــیرود اجازه ندهند پاسخهای رســمی اداری با روشهای پیش پا افتاده و سیاســیکار­انه داده شود.

پیش از این مدیر روابط عمومی صدا و ســیما در توییتــی مدعی شــده بــود که دولت برای پاســخ به اتهاماتی که صدا و ســیما یک ماه پیش به دولــت وارد کرده بودمستندیب­ارویکرد«تضعیفوحدت ملی» و «تزریق ناامیدی» ساخته و صدا و ســیما هم «زیربار پخش این مســتند» نرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.