مرگ 5 زائر ایرانی در عراق

Iran Newspaper - - News - خبـــــــر

گــروه حوادث/ تصادف 2 اتوبوس و واژگونی خودروی ون حامل زائران اربعین در عراق 5 کشته و دست کم 66 مجروح بر جا گذاشت. پیرحســین کولیوند، رئیس کمیته بهداشــت و درمان اربعین به «ایسنا» گفــت: شــامگاه پنجشــنبه در پــی تصــادف دو اتوبــوس و واژگونــی ون مســافری در دو محور اســالم آباد ـ حمیل و مهران ـ ایالم، 66 زائر ایرانی مصدوم شدند. بــا توجه به شــدت تصادفهــا، مصدومان از طریق ســازمان هالل احمر ایران مســتقر در عراق تحویل اورژانس پیش بیمارســتا­نی حاضر در مرز مهران شدند. دکتــر محمــد کریمیــان، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم نیــز گفت: حــال عمومی برخی از مصدومان پس از درمان مســاعد بوده و مرخص شــدهاند. تعدادی کــه نیاز به عمل جراحی داشــتند در بیمارســتا­نهای ایالم جراحی شــدند. شماری نیز پس از درمان اولیه به استانهای محل زندگی خود انتقال یافتند. گفتنی اســت واژگونی ون حامل زائران در منطقه جسر دیاله عراق کشته نداشته و تنها ۱۱ نفر مصدوم شدند. براســاس اعــالم دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان، 5 جانباختــه حادثه اتوبوس که حامل زائران هرمزگانی بوده است عبارتند از: حمید مطوری ۳2 ســاله فرزند عبدالزهرا از خرمشهر، معصومه مرادپور فرزند عباس، حمیده زارعی ۱۶ ســاله فرزند شاهین، زینب ذاکری زیارتی فرزند عباس و ربــاب چمــن آرا فرزنــد محمد. اجســاد این افــراد صبح جمعــه از مرز شلمچه به خرمشهر منتقل شد.

■ افزایش تصادفات در مرز عراق ســردار ســید تیمور حســینی- رئیــس پلیس راهــور ناجا- گفــت: در چند روز اخیر شــاهد وقوع تصادفات در این محورها هســتیم که علت بیشــتر آنهــا خســتگی، خواب آلودگــی، عجله و شــتاب رانندگان بوده اســت. در حــال حاضر آمار تصادفــات در محورهای منتهی بــه مرزهای چهارگانه باالست. وی افــزود: وضعیــت ترافیکــی محورهــای منتهی به مرزهــای چهارگانه در اســتانهای خوزســتان، ایالم و کرمانشــاه در اغلب مســیرهای منتهی به مرزهای چهارگانه مهران، شــلمچه، چزابه و خسروی سنگین گزارش شــده اســت. با توجه به حجم باالی تردد زائران و ترافیک در مســیرهای منتهی به مرزها در پایانههای مرزی مدیریت ترافیکی با مشــکل روبهرو شــده اســت. بنابرایــن راننــدگان باید بــا صبر، حوصلــه و خویشــتندا­ری رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.