خبرنگار روس بازداشتشده در تهران آزاد شد

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم کــه، خبرنــگار روس بازداشتشــ­ده در تهران، آزاد شــد. ســفارت روســیه در ایران بامــداد پنجشــنبه ۸۱ مهر در صفحــه توئیتر خــود نوشــت: در نتیجــه تالشهــای مشــترک وزارت امــور خارجــه روســیه و ســفارت مســکو در تهــران، ایــران تصمیــم بــه آزاد کــردن «یولیــا یوزیــک» خبرنــگار روس بازداشتشــ­ده در تهــران گرفــت و او اوایــل صبــح روز 0۱ اکتبر با یــک پرواز تهران را به مقصد روســیه ترک کــرد. بــه گزارش ایســنا، طبــق اخبــار منتشــر شــده، ایــن روزنامهنگا­ر روس بــه دلیل برخی مشــکالت مربوط به روادید در ایران بازداشــت شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.