کاهشبیعدال­تییارانهای

Iran Newspaper - - News - ایرج توتونچیان استاد دانشگاه

وضعیــت کنونــی پرداخــت یارانههــا­ی پنهــان ســوخت، مصــداق بیعدالتــی اجتماعــی و مخالــف اصــول علــم اقتصــاد اســت. بایــد بــه ســمت اصالح ایــن شــرایط گام برداشــت و اولیــن قــدم در برهه کنونی میتواند ســهمیه بندی باشد. اکنون گازوئیل سهمیهای است و این موضوع تا اندازهای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده اســت. هرچند که هنوز محبوبترین ســوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنــون میزان قاچاق گازوئیل بســیار بیشــتر و حتــی اجازه صادرات رسمی به کشور نمیداد. لذا وقتی شرایط اجازه اصالح یکباره قیمت بنزین را نمیدهد، برای اصالح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیهبندی مجدد رفت. ضمن آنکه پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کاال و ســهمیه بندی فشــاری به دهکهای پایین وارد نخواهد کرد. البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد میشود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آنکه یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آنکه تغییر قیمتی عالوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.