کارت انرژی و دید کالن

Iran Newspaper - - News - بهنام ملکی اقتصاددان

تصمیــم ســازان کشــور در حــال بررســی راهکارهــا­ی هدفمنــد کردن یارانههــا­ی پنهان و کاهــش حجم آن هســتند. ســهمیهبند­ی راه حلی اســت که برای بنزین مطــرح میشــود. هــدف کاهــش یارانههــا­ی پنهــان، مصرف و قاچاق بنزین اســت. اما به نظر میرســد که این مبحث باید کالنتر دیده شود و به این منظور الزم اســت که از کارتهای ســوخت به عنــوان کارت انرژی استفاده و هر خانوادهای را شامل شود. به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حاملهای انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی میکنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیعتر تمام خدمات ضروری میتواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشــمند موجب میشــود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آنکه اگــر به درســتی طراحی شــود، مجالی بــرای قاچاق ســوخت باقی نخواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.