تمهیدات مناسبی در مرزها برای تردد زوار فراهم شده است

واعظی در بازدید میدانی از سه مرز مهران، چزابه و شلمچه:

Iran Newspaper - - News -

محمــود واعظــی، رئیــس دفتر رئیس جمهــوری برای بررسی فرآیند خروج زائران اربعیــن از مرزهای غربی کشــور، تســهیل این فرآیند و رفع موانع داخلی یا مشکالت موجود در طرف عراقی، پنجشــنبه گذشته به استانهای خوزستان و ایالم سفر کرد. او دراینسفر،همازنزدیکب­ازائرانگفت­وگو و وضعیت را بررســی کرد و هم در نشست با مسئوالن ســتاد اربعین در این استانها، برای رفع موانع و مشکالت دستورات الزم را صــادر کــرد. حضــور رئیس دفتــر رئیس جمهوریدرمر­زهایسهگانه­مهران،چزابه و شلمچه، زمینهساز رایزنیهای سطح باال میان ایران و عراق شــد. آنطور که واعظی اعالم کرد، او طی بازدید از پایانههای مرزی و مشــکالتی که بویژه در سمت عراق برای جابهجایــی زائران به عتبات عالیات وجود داشــت، زمینــه رایزنیهای وزارت کشــور و وزارت خارجه با نهادهای متناظر در عراق را فراهــم کرد کــه به همراه فعالتر شــدن سفیر ایران در عراق، تکاپوی بیشتری را در طرف عراقی برای رفع مشکل حملونقل زائران ایرانی به دنبال داشت. اما دولت در اینمسیرتنه­انیست.زیراآنطورک­هسردار رمضان شریف، ســخنگوی سپاه پاسداران انقالب اســالمی خبر داده اســت، این نیرو نیــز امکانات خــود را برای برگــزاری هرچه بهتر آیین پیادهروی اربعین و ورود و خروج زائرانبهعر­اقبسیجکرده­است. ■ سهبرابرشدن­جمعیتزائرا­ناربعین

واعظــی ســفر خود بــه غــرب و جنوب کشــور را از ایــالم آغــاز کــرد. او در بازدیــد میدانی از پایانه مرزی مهران، در گفتوگو با مسئوالن در جریان امکانات و تمهیدات فراهم شــده برای تسهیل تردد زائران قرار گرفــت. بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، رئیــس دفتــر رئیس جمهوری همچنین با شماری از زائران در فضایی صمیمی به گفتوگو پرداخت که در این گفتوگــوی رو در رو، زائران، ضمن تشــکر از بهبــود وضعیت تردد نســبت به گذشته، مسائل و مشکالت موجود را بیان کردنــد. او درعین حــال، در بازدید هوایی، بــا گــزارش مســئوالن مربوطــه در جریان آخرین وضعیت جادههــا و ترافیک تردد وســایل نقلیه قرار گرفت. واعظی در پایان اینبازدیده­ا،بابیاناینک­هجمعیتزائر­ان حسینی نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر شده است، از ایجاد امکانات مناسب از ســوی مردم و مسئوالن خبر داد و گفت: ســال گذشــته در طول ۴۲ ســاعت، حدود ۰۶ هــزار تــردد از مرز مهران عبــور میکرد کــه این رقم امســال بــه بیــش از ۰۸۱ هزار نفر رســیده اســت. ضمن اینکــه ظرفیت پارکینگهــ­ا نیز از۰۷ هــزار خودرو به بیش از ۰۰۲ هــزار خودرو افزایش یافته اســت. او درعیــن حال با بیان اینکــه با اهتمام دکتر روحانــی در خصوص لغــو روادید با عراق و همچنین با رایگان شدن ویزا، تسهیالت خوبــی فراهم شــده تا مــردم عزیــز از این فرصــت حداکثــر اســتفاده و بهــره را برای برپایی مراســم اربعین به عمــل بیاورند، اضافهکرد:تمهیداتمنا­سبیدرچهارم­رز کشور برای تردد زوار فراهم شده است، اما متأســفانه در طرف عراق مشکالتی بویژه در زمینــه حملونقــل زائــران وجــود دارد کــه در صــورت اعــالم نیــاز طــرف عراقی، آمادگــی داریــم کمــک و همــکاری کنیم. رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در ادامه، راهپیمایی بزرگ اربعین را یک مراسم با شــکوه اعتقادی، دینی و سیاسی تأثیرگذار در ســطح جهانــی توصیــف کــرد و گفت: مســلمانان با این اجتماع حماســی خود به دشمنان ملتها نشــان میدهند که با وحدتوهمدلی­میتوانمشکا­لتجهان اسالم و منطقه را به بهترین شکل ممکن حــل وفصــل کــرد. پــس از ایــن بازدیدها، واعظی با حضور در جلســه ســتاد اربعین استانخوزست­اندرشهرخرم­شهر،آخرین تحــوالت مربوطــه با بررســی و دســتورات الزم را بــرای رفع موانع پیش رو صادر کرد. واعظیدراین­جلسه،اقداماتانج­امشده برای ایجاد تسهیل در تردد زائران اربعین حســینی و تأمین نیازمندیهـ­ـا و مایحتاج آنــان را به رغم افزایش بیــش از 3 برابری جمعیت زائران نســبت به ســال گذشته، ارزنده و قابل تقدیر دانســت و گفت: همه باید دســت به دســت هم بدهیم تا کنگره بزرگ اربعین به کنگــرهای برای عظمت همه مســلمانان تبدیل شــود و این کنگره عظیم مکمل کنگره عظیم مراســم حج اســت و ایــن دو را در کنــار هــم میبینیم و در کنــار هم باعث عظمت جهان اســالم هستندوباید­مراقبتکنیم­کهخدشهایدر اینزمینهوا­ردنشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.