رابطهخصوصی­سازیباحالا­قتصاد

Iran Newspaper - - News - جعفر خیرخواهان اقتصاددان

موفقیت خصوصیسازی ارتباط مستقیمی با فضای اقتصاد کالن هر کشــور دارد. در اقتصاد ایران به دلیل برتــری اقتصــاد دولتی به ســایر بخشهــا و همچنین فضــای پیشبینــی ناپذیــری کــه در آن وجــود دارد، خصوصی ســازیها بــه نتیجه مطلوب خود نرســیده اســت. درایــن میان مهمترین شــاخصی که موفقیت خصوصیسازی را تضمین میکند فضای کسب و کار اســت. بنابراین هــر زمان که شــاخصها و مؤلفههای فضــای کســب و کار بهبــود یابــد و بخــش خصوصــی راحتتــر و آزادتــر بتوانــد در اقتصــاد فعالیــت کنــد، بهطــور قطــع امکان خصوصیسازی واقعی نیز فراهم میشود. یکــی از نــکات مهــم در فرآینــد خصوصیســاز­ی واگــذاری شــرکتها بــه کســانی است که اهلیت الزم را داشته باشند. زمانی که خریداران شرکت از اهلیت و تخصص کافی برخوردار باشــند شرکت در ادامه مسیر به مشکل برنمیخــور­د که دراین زمینه مثالهای زیادی نیز وجود دارد. این در حالی اســت که برخی خریداران نگاه سوداگرانه به خصوصیسازی دارند به این معنا که پس از خریداری شــرکت اقدام به فروش داراییها و اموال شرکت که بهطور معمول ارزش زیادی هم دارد میکنند و باعث نابودی یک واحد تولیدی میشوند. بدین ترتیب در ابتدا باید اهلیت خریداران و متقاضیان برای اداره شرکت دولتی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و ضمانتهای الزم برای ادامه فعالیت شرکت دریافت شود. از میان شرکتهای بزرگی که از سالهای گذشته واگذار شده است تعدادی از آنها به مشــکالت جــدی کارگری و تولید برخوردهانـ­ـد بهطوری که برخی پیشــنهاد دادند تا این شــرکتها دوبــاره به دولت بازگردد چــرا که حداقل زمانی که این شرکتها در اختیار دولت هستند تحت نظارت و حسابرسی بــوده و فعالیت آنها تا حدودی رصد میشــود. اما برخی از این شــرکتها به بخش خصولتی واگذار شــده اســت که امکان نظارت بر آنها نیز بســیار مشــکل اســت. در دنیــا تجارب موفقــی از خصوصیســاز­ی وجــود دارد که میتــوان از آنهــا اســتفاده کرد. یکــی از موفقترین تجارب آلمان اســت که برخی از شــرکتها به صــورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شــد و در مقابل ، نظارت و شروط دقیق باعث احیا و رونق در این شرکتها شد. این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به پائین بودن قیمت واگذاری شرکتهای دولتی انتقاد میکنند. زمانی که شرایط برای فعالیت بخــش خصوصی وجود ندارد حتی همین قیمتهــای به ظاهر پائین نیز برای بخش خصوصی زیان دارد. وقتی هزینههای بخش خصوصی را حتی با مالیات صفر هم درنظر بگیریم شــاهد هزینههای ســنگین برای فعاالن بخش خصوصی هستیم. در خصوصیســاز­ی مهمترین موضــوع محیط باثبات اقتصــادی و آزادی عمــل بــرای کار اقتصــادی ســالم اســت. در ابتــدا بایــد سیاســت دولــت و حاکمیــت، توانمنــدی بخش خصوصی باشــد، توانمنــدی ای که با بهبود محیط کسب و کار و سهولت آن ایجاد میشود. تا زمانی که بخش خصوصی توانمند وجود نداشته باشد چگونه میتوان انتظار خصوصیسازی موفق و واقعی را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.