کوکشدنسازم­وسیقیسینما­درردیفایرا­نی

بهزاد عبدی و علیرضا کهندیری حضور چهرههای سرشناس موسیقی را در تولیدات اخیر سینمایی بررسی میکنند

Iran Newspaper - - News - نرگس عاشوری خبرنگار عکاس باال: حسین علیزاده و نیکی کریمی در پشت صحنه «آتابای» عکس پایین: همایون شجریان و سهراب پورناظری در پشت صحنه «مست عشق»

چرخــه تولید ســینمای ایــران این روزهــا آنقدر پررونــق هســت کــه بــا یــک جســتوجو در رســانههای مجازی یا رصد رســانههای رســمی بــا گزارشهــای متعــددی در یکی دو مــاه اخیر مواجــه شــوید. در همــان ایــام اگــر نام بــزرگان ســینما همچــون داریوش مهرجویی و مســعود کیمیایی و کارگردانان شــناخته شــده از ابراهیم حاتمیکیا و مجید مجیدی تا حمید نعمتاهلل و فیلمســازا­ن جــوان آزمــون پــس دادهای مثل محمــد حســین مهدویــان و رضــا درمیشــیان بود کــه کنجــکاوی دوســتدارا­ن ســینما را جلب میکــرد، امــا حــاال بــا شــروع تولید فیلمهــا نام چهرههــای شــناخته شــده موســیقی اســت کــه بــازار اخبــار تولیــدات ســینمایی را گــرم کــرده اســت. دومینوی فعالیت تازه موســیقیدا­نهای سرشناس در حوزه سینما با خبر فیلم تازه رضا درمیشــیان کلید خورد. اواخر شهریورماه اعالم شــد که قرار اســت کیهــان کلهر، چهــره ماندگار موســیقی ایران در دومین تجربــه همکاریاش بــا ایــن فیلمســاز موســیقی متــن «مجبوریــم» را بســازد. ایــن نوازنــده سرشــناس پیــش از این در فیلــم ســینمایی «النتــوری» بــا درمیشــیان همــکاری کــرده بــود. روز گذشــته بــا انتشــار خبرهــای تــازه از فیلــم حســن فتحــی و نیکــی کریمــی ایــن فهرســت پــر و پیمانتر شــد و نام حســین علیزاده و همایون شــجریان و ســهراب پورناظری شــنیده شــد. انتشــار عکس از پشــت صحنه فیلم «آتابای» و حضور حسین علیزاده در لوکیشــن فیلم، از همکاری این موســیقیدا­ن و نوازنــده بــا نیکــی کریمــی حکایــت داشــت و طبــق آخریــن خبرها از فیلم تازه حســن فتحی تیم تولید فیلم «مســت عشــق» برای ســاخت موسیقی با ســهراب پورناظری به توافق رسیده و همایون شجریان قرار است بخشهای آوازی آن را اجرا کند. همکاری نوازندههای سرشناس موســیقی سنتی با ســینمای ایران اگر چه اتفاق تازهای نیســت اما همزمانی انتشــار این اخبار را میتــوان نوید به گوش رســیدن صــدای خوش در قالب موســیقی دستگاهی ایرانی از سینمای ایران تعبیر کرد. موسیقی که در قیاس با حجم تولیــدات ســینمای ایــران کمتر شــنیده شــده و برخــی از منتقدان بــر این باورند کــه نمیتواند بافــت دراماتیک فیلم را پوشــش بدهد. این در حالی اســت کــه فیلمهایــی چون «دلشــدگان» و «مــادر» دو نمونــه از چندیــن تجربــه موفــق کارهای دراماتیک سازهای ایرانی است. اگر چه برای دل بستن به این امید تازه هم باید تا زمان اکران این ســه فیلم منتظر ماند چرا که هر ســه موزیسین در تجربههای قبلیشان برای ساخت موســیقی فیلم هم از موســیقی کالسیک ایرانی بهره بردهاند و هم از ســازها و ارکســتر کالسیک غربی.

بهــزاد عبــدی آهنگســاز در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا نــوای ســازهای ایرانــی کمتر در ساخت موسیقی سینمای ایران شنیده میشود میگوید: «اســتفاده از موســیقی ایران به عالیق و ســالیق کارگــردان و اینکه چه نوع موســیقی و فضایی را دوســت داردًبســتگی دارد. همکاری این ســه آهنگســاز الزاما به این معنا نیســت که قــرار اســت از ســاز و موســیقی ایرانــی اســتفاده کننــد. از فضــای فیلم رضــا درمیشــیان و نیکی کریمی که مطلع نیستیم اما فضای فیلم حسن فتحی قطعاً ســاز ایرانــی میطلبد.» او در ادامه میافزاید: «ساز ایرانی صاحب رنگ و کاراکتری است که اســتفاده از آن در موســیقی فیلم فضا ایجاد میکند. این که ساز به عنوان ابزار ملودی و هویت ایرانی اســتفاده شــود بســتگی به پسند کارگــردان دارد امــا اینکــه بــه عنوان یــک رنگ صوتی اســتفاده شــود به نظر آهنگســاز وابســته اســت کــه چگونــه ایــن رنــگ را در ارکســترش بگنجانــد.» عبــدی که در ســال ۸۸۳۱ ســیمرغ بلوریــن جشــنواره فیلم فجــر را برای موســیقی فیلــم «آل» دریافت کرده درباره اینکه آیا ســاز ایرانی میتواند بافت دراماتیک فیلم را بخوبی پوشــش دهــد توضیــح میدهــد که«هرســازی ایــن قابلیــت را دارد اما به این بســتگی دارد که میخواهــد چــه محتوایی را اجرا کنــد. به عنوان مثال وقتی با کمانچه موسیقی کالسیک بنوازید به عنوان رنــگ صوتی اســتفاده کردهاید اما اگر با همین ســاز موســیقی دســتگاهی ایرانی اجرا کنید حامل مفهوم میشــود و اســتفاده از آن به تحلیل و نظر کارگردان بستگی دارد.»

علیرضا کهندیری موســیقیدا­ن و آهنگســاز هــم بــا تأکید بــر اینکه تمــام ســازهای دنیا این قابلیــت را دارنــد میگویــد: «اســتفاده از ســاز و موسیقی به ذهنیت سازنده اثر و کارگردان فیلم بســتگی دارد و اینکه آیا به رساندن منظور فیلم کمک میکند یا نه. گوستاو سانتائوالی­ا بخشی از قطعات فیلم «بابل» را فقط با یک ساز نواخته و بــرای آن اســکار دریافــت میکنــد. او آنقدر با قابلیتهای سازش آشناســت که توانسته اثری موفق خلق کند و حســی را ایجاد کند که شاید از ارکستری چندین نفره بر نمیآید.»

تلگراف خبــــــر

■نخســتین دوره اهــدای نشــان تماشــاخان­ه «ســنگلج» در پنجــاه و چهارمیــن ســالروز تأســیس ایــن تماشــاخان­ه با اهدای نشــانها بــه اکبر زنجانپور و عنایت بخشی برگزار شد. ■ نمایــش «تنهاتــر از مســیح» شــب گذشــته هجدهم مهر ماه اجــرای خود را بــا حضــور تعــدادی از مســئوالن و مخاطبان در بوستان والیت آغاز کرد. ■حراجــی کریســتیز لنــدن در قالــب حراجــی جدیــد هنــر اســالمی مجموعــهای از آثــار هنــری و تاریخــی ایرانــی را بــه فروش خواهد گذاشــت. در مجموع 78۲ اثر به فروش گذاشــته میشود که 57 اثر منشأ ایرانی دارند. ë«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» بــه کارگردانی «نرگس آبیار» توانســت در اولیــن حضــور جهانی خــود در بخش اصلــی بیســت و ســومین فســتیوال فیلم «شــبهای ســیاه تالیــن» که در زمــره جشــنوارهه­ای رده الــف جهانی اســت؛ انتخــاب شــود. این جشــنواره هــر ســاله از ۴۲ آبان تــا 10 آذر در کشــور استونی برگزار میشود. ■ احمــد معظمی از ســاخت ســریال جدید پس از «ترور خاموش» خبر داد و گفــت ایــن ســریال نیز ژانــر معمایی جاسوسی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.