نگاه جناحی در دادگاههای فساد دیده نمیشود 2

Iran Newspaper - - News -

در ماههــای اخیــر برگــزاری دادگاههــا­ی مفاســد اقتصادی در دســتگاه قضایی را باید یک تحول بزرگ در کشــور دانست. مع االســف افــراد و جریانهایی هســتند کــه درســت در همیــن ایــام در جریــان مبــارزه بــا فســاد تنهــا کاری کــه روی آن تمرکز کردهانــد، انتقاد و اعتراض به این دادگاههاست. در اینکــه برگــزاری دادگاه و محاکمــه مفســدان اقتصــادی و اداری نمیتوانــد و نبایــد تنهــا راه و یگانه مســیر مبــارزه با فساد باشد، شکی نیست. همچنان که در زمینه لزوم شــفافیت بیشتر و اصالحات ســاختاری برای از بین بــردن زمینههای فســاد در کشــور بایــد اقدامــی عملــی صــورت بگیرد. اما مســأله این اســت که تاکنــون تنهــا گام عملــی برای مبــارزه با فساد در کشــور همین برگزاری دادگاهها بوده و ما عمالً قدم دیگری ندیدهایم. در واقع ماجرا اینگونه اســت که مبارزه با فســاد نیازمند برداشــتن گامهایی است که هر کدام وظیفه دســتگاهی خاص در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی است. امــروز اگــر مــا در زمینههــای دیگــر بحث فســاد دچار عقب ماندگیهای عدیدهای هســتیم این موضــوع ربطی بــه برگزاری دادگاههــا­ی مفاســد اقتصــادی نــدارد. برگــزاری ایــن دادگاههــا و برخــورد بــا مرتکبیــن فســاد از وظایف ذاتی دســتگاه قضاییدرهرس­اختارحقوقی­استواتفاقاً عدم انجام آن باید جای انتقاد و اعتراض داشــته باشد. کســانی که امروز منتقد این دادگاههــا هســتند در حقیقــت اشــخاص حقیقی یا حقوقی هستند که خود وظایف دیگــری در ایــن حوزه دارنــد و از انجام آن تاکنــون کوتاهی کردهانــد. مهمترین اینها هم بحــث اصالحات ســاختاری با هدف رفع زمینههای فساد است که تقریباً ربطی به قوه قضائیه ندارد. در بحــث اصــالح ســاختاری بــا هــدف از بیــن بــردن زمینههــای فســاد اتفاقــاً مهمتریــن بخــش کار بــر عهــده دولــت و مجلــس اســت که بایــد از خــود عزمی جدی نشان بدهند. عزمــی کــه البتــه بــا کمــال تأســف دیده نشــده و وجــود ندارد. ما شــاهد هســتیم که زمینــه روابط و مناســبات فســاد آلود و شــبهه برانگیــز نــه تنهــا در ادارات و ســازمانها­ی دولتــی ما تغییــری نکرده بلکه در بسیاری از جاها در حال تعمیق و گسترش نیز میباشد. اوج این موضوع را میتــوان در نظام بانکــی و همینطور نهادهایــی چــون بیمههــا دیــد. جاهایی کــه تا وقتــی وضعیــت موجود را داشــته

عضو فراکسیون اصولگرایان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.