خبر رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

Iran Newspaper - - News -

مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطالعیهای، خبر رفع فیلتر تلگرام را تکذیب کرد. به گزارش «ایران»، اواخر هفته گذشــته اخباری منتســب به ابوالحســن فیروزآبادی دبیرشورایع­الیفضایمجا­زیکشورمبنی­بررفعفیلتر­تلگرامدربر­خیشبکههای اجتماعی منتشر شد، با این مضمون که اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلتــر تلگرام موافق هســتند و به همین دلیل تا پایــان ماه صفر، فیلترینگ تلگرام برداشته میشود. در پی انتشار این اخبار، مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد: خبری که با عنوان «احتمال رفع فیلتر تلگرام» به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شده، جعلی و ساختگی بوده و هیچ گونهمکاتبه­ایبارئیسقو­هقضائیهصور­تنگرفتهبنا­براینصحتند­ارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.