هیجان آزادی

Iran Newspaper - - News - هانیه افتخاری

اتوبانهــا­ی شــلوغ، صــف پارکینگ، صف اتوبوس و در آخر گیت نهایی را همگذراندیم.

قرار بود کیفها را بگردند اما فقط بــا این پرســش کــه آب معدنی به همــراه داریــد یا خیر؟ بسندهکردند.

حاال رســیدیم بــه تونلی تاریک که انتهای آن روشــنی بود، ناخودآگاه دلت میخواست فریاد بزنی، فریاد زدیم: «آزادی ما آمدیم».

ناگهان چشــممان افتاد به مستطیلی ســبز که تنها از صفحهتلویزی­وندیدهبودی­م.

بغضکردیم.دلمانمیخوا­ستساعتهاگر­یهکنیم برای همه سالهایی که باید میآمدیم و نشد.

باالخــره رفتیــم به ســوی ســکوها. برخــاف همه این طنزهایــی کــه برایمان ســاختند خیلی هم بد نبــود؛ بلد بودیم آداب استادیمروه­ا را.

نشســتیم و بیــش از چهــار ســاعت یکنفــس تیــم کشورمان را تشویق کردیم. نه فحشی شنیدیم، نه آزارمان دادند و به جز چند تذکر حجاب چیز دیگری نبود، اما حال همگی ما خــوب بود. تا پایان بازی تشــویق کردیم، فریاد زدیــم، بغض کردیم، جشــنواره گل دیدیــم و در آخر هم تشویقمان کردند و آب هم از آب تکان نخورد.

خاصــه ماجــرا اینکه ما رفتیــم بــازی را دیدیم، کیف کردیم و هیچ اتفاقی هم برایمان پیش نیامد. حاال شــما فکر کن این مســابقه حســاستر بود، اصاً دربی بود؛ آن زمانچههیجا­نبیشتریرات­جربهمیکردی­م.

ایــن اولین بار بــود و امیدواریم راه هموارتر شــود برای حضورهمیشگی­زناندرورزش­گاهها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.