اعتراضها در اکوادور به خون نشست

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان/ ناآرامیها در اکوادور که از اعتراض به حذف یارانه سوخت آغاز و به درگیری میان بومیان اکــوادور با نیروهــای امنیتی تبدیل شــد، رفته رفته تشدید شده و تا کنون پنج کشته برجا گذاشته است.

بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، بنــا به گفته یک مقــام دادرســی اکوادور، طــی یک هفتــهای که این کشور صحنه ناآرامیها شده، چهار تن در درگیریها در «کیتــو» پایتخــت اکوادور جــان خود را از دســت دادهانــد و یــک شــهروند دیگــر در برخــورد بــا یک خودرو در استان جنوبی «آوزای» کشته شده است.

خــوان سباســتین، معاون ریاســت جمهوری اکــوادور روز پنجشــنبه در صفحــه توئیتــری خود دربــاره ناآرامیهــ­ا نوشــت: تاکنــون 00۷ نفــر در جریــان اعتراضات شــدید علیــه تصمیم دولت بــرای قطــع یارانه ســوخت بازداشــت شــدهاند. تعداد بازداشتهای اعتراضات خیابانی اکوادور در حالــی 00۷ نفــر اعام میشــود که سباســتین پیشــتر تعــداد بازداشــتی­های اعتراضــات اخیــر را تنهــا در روز چهارشــنبه 0۷۵نفــر اعــام کرده بود.

در حال حاضر در اکــوادور وضعیت اضطراری حاکــم اســت و لنین مورنــو، رئیس جمهــوری این کشــور اعــام کرده، اجــازه نخواهــد داد اعتراضات کشــور را فلج کند. این در حالی است که یک هفته پیــش، زمانی که اعام شــد یارانه ســوخت حذف میشــود، راننــدگان تاکســی، اتوبــوس و کامیونها خیابانهــا­ی «کیتــو»، پایتخــت و «گوایکیــل»، دومین شــهر اکــوادور را مســدود کردند. همچنین ایســتگاهه­ای اتوبــوس تعطیــل شــد و اتحادیهها، دانشــجویا­ن و گروههای قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن الستیک جادهها را بستند.

مورنــو کــه در انتخابات ســال 201۷ به ریاســت جمهوری رســید و جانشــین «رافائل کورهآ» شــد، اعام کرده که یارانه ســوخت طی 0۴ ســال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.

دولــت اکــوادور همچنیــن در راســتای اجــرای اصاحات اقتصادی سهشنبه گذشته اعام کرد، از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج میشــود تــا بتواند تولیــد نفــت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.